แนะนำหลักสูตรไอทีลาดกระบัง และพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่า

“หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ ต่างกันอย่างไร?”

ขอเชิญนักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมฟังการแนะนำหลักสูตร พูดคุยกับอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความแตกต่างของหลักสูตรระหว่างสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศและ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ผู้ร่วมงานสอบถามข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าไอทีลาดกระบัง แนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และเส้นทางอาชีพในสายไอที

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาได้ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม Auditorium
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 9:00-12:00 น.