นำชมคณะไอทีลาดกระบัง

สำหรับท่านที่ต้องการเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง server ชุมนุมของนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณะฯ ได้มีการจัดนำชมสถานที่โดยมีนักศึกษาเป็นวิทยากร โดยจะแบ่ง
เป็นรอบๆ ทุก 10-15 นาที โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียนชมคณะบริเวณโถงชั้นล่างของอาคารคณะฯ
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในวันงานทั้งสองวัน