คณะทำงานฝ่าย WEB & SOCIAL

ผู้จัดทำเว็บไซต์หลัก

 • นายธนันท์ บูรณพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 – b.thanun[ที่]gmail.com
 • นายธนกร แช่มเมืองปัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – mr.dozr[ที่]gmail.com

ผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลลงทะเบียนชมงาน และสมัครแข่งขัน

 • นายสรวุฒิ กิตติคีรีชัยกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – mix5003[ที่]gmail.com
 • นายวิชวิทย์ นิลสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – sirl3ank[ที่]hotmail.com

กราฟิคดีไซน์

 • นายณัฐวุฒิ คุมภะสาโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป – nuttawut[ที่]it.kmitl.ac.th
 • นายธนันท์ บูรณพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 – thanunpotter[ที่]gmail.com
 • นายธนกร แช่มเมืองปัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – mr.dozr[ที่]gmail.com

Twitter @ITKMITL

 • นายธนันท์ บูรณพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 – thanunpotter[ที่]gmail.com
 • นายชยพร ตันติสุขารมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 – gamerking_jr[ที่]hotmail.com
 • นายธนกร แช่มเมืองปัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – mr.dozr[ที่]gmail.com
 • นายวิชวิทย์ นิลสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – sirl3ank[ที่]hotmail.com

Facebook Page IT Ladkrabang

 • นายธนันท์ บูรณพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 – thanunpotter[ที่]gmail.com