News

สรุปการแข่งขันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

สำหรับการแข่งขัน Network Security ในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสนุกสนาน มีความ
ท้าทาย และได้ความรู้เพิ่มมากมายทีเดียว โดยสรุปดังนี้

ตามแผนที่วางไว้ การแข่งขันจะเริ่มในเวลา 9:00 น. จนถึงเวลาประมาณ 12:00 น. แต่ก็มีการเปลี่ยน
แปลงในหลายช่วงเพื่อให้การแข่งขันนั้นยืดหยุ่น และให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการแก้โจทย์ปัญหากันมากขึ้น

กติกาการแข่งขัน

การแข่งขัน Network Security ในปีนี้รับผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้อง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในปีนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาบางอย่างที่สร้าง
ความเป็นทีมมากขึ้น นั่นก็คือ จะมีการแบ่งช่วงเวลาในการแข่งขัน ในช่วงแรกจะเป็นการทำเดี่ยว โดยจะ
แยกโต๊ะทำ การทำเดี่ยวนั้นหากทำได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องรวมทั้งสามารถอธิบายวิธีการทำได้อย่างสมเหตุ-
สมผล จะได้สองคะแนน แต่ถ้าหากขาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็จะได้เพียงหนึ่งคะแนน ซึ่งเมื่อหมดเวลา
ในการทำเดี่ยวแล้ว สตาฟจะอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งแต่ละทีมชิดโต๊ะเข้าหากันได้ แต่คะแนนก็จะลดลงเหลือ
เพียงหนึ่งคะแนน
   
   
   

โจทย์การแข่งขัน

ในปีนี้จะมีโจทย์ทั้งหมด 8 ข้อโดยมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมนั้นจะมุ่งไปในทาง Web
Security เป็นส่วนใหญ่เช่นในเรื่องฐานข้อมูล ช่องโหว่จากภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บ โดยจะสอดแทรก
โจทย์ที่ต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาไปด้วยเพื่อที่จะทดสอบผู้เข้าแข่งขันอย่างเต็มที่

ในช่วงการทำเดี่ยวเวลาสิ้นสุดที่ 11:15 น. และในช่วงทำเป็นทีมสิ้นสุด ณ เวลา 12:15 น. และอนุญาต
ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้ร่วมโหวตโจทย์จำนวนสามข้อจากแปดข้อที่ต้องการให้ผู้จัดการแข่งขันเฉลยทันที
และเป็นอันจบการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ในงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง 2012

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
- นายมนัสวิน หาญมงคลชัย
- นายสิรวิชญ์ เผ่าพงษ์จันทร์
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา 4,000 บาท
และของที่ระลึกจากคณะไอทีลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
- นายวีรภัทร สุนทรีวงศ์
- นายณัฐพล เลาติเจริญ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา 2,000 บาท
และของที่ระลึกจากคณะไอทีลาดกระบัง

รางวัลชมเชย

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
- นายธนัตถ์ เอกทศวรรณ
- นายวสุวิท ชุติชวาลนันท์
ได้รับประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากคณะไอทีลาดกระบัง