News

สรุปการแข่งขันตอบปัญหา IT

ก็ได้ผู้ชนะกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงาน
เปิดบ้านไอทีลาดกระบัง ครั้งที่ 6 ในปีนี้ ในนามของผู้จัดกิจกรรมตอบปัญหาก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้สรุป
กิจกรรมคร่าวๆ ครับ

เราเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันกันตั้งแต่ 8:30 น. และจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 9:00 น. แต่
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ ทำให้เราเริ่มแข่งขันได้จริงประมาณ 9:30 น. เมื่อถึงเวลา พิธีกร
ก็เริ่มเกริ่นนำถึงวิธีการแข่งขันในรอบแรก

การแข่งขันรอบคัดเลือก

ในรอบนี้จะเป็นการแข่งขันแบบตอบคำถาม 5 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ โดยใช้อุปกรณ์ตอบคำถามที่
เรียกว่า Clicker โดยจะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 90 คน จาก 45 ทีม ถืออุปกรณ์ไว้คนละหนึ่งชิ้น และใน
แต่ละทีมจะจัดที่นั่งแยกกัน เพราะการตอบคำถามในรอบนี้เป็นการคิดคะแนนรายบุคคล เหตุที่ต้องมี
การแข่งขันรายบุคคลในรอบแรก เนื่องจากผู้จัดต้องการให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีส่วนร่วม มิฉะนั้นอาจ
เกิดกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันพาเพื่อนมาแข่งขันโดยที่ในทีมมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ อยู่เพียง
คนเดียว ส่วนอีกคนมาเก็บรางวัลโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

เมื่อพิธีกรแนะนำกติกาเรียบร้อยแล้ว เราก็เริ่มทดสอบอุปกรณ์ด้วยคำถามทดสอบข้อแรก ซึ่งถามว่า…

0. Steve Jobs ตายแล้วกลายไปเป็นอะไร

A. ภุมมะเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์
B. ภุมมะเทวาสายจิตรกรกึ่งยักษ์
C. ภุมมะเทวาสายวิศวกรกึ่งยักษ์
D. ภุมมะเทวาสายกรรมกรกึ่งยักษ์
E. เป็นศาสดาแห่งสวนแอปเปิลบนสวรรค์ชั้น iCloud

ซึ่งคำถามนี้ไม่มีคะแนน โดยเมื่อหมดเวลาตอบคำถาม เรานับจำนวนผู้ตอบได้ครบ 90 คนพอดี จึงเริ่ม
ทำการแข่งขันในรอบแรก แต่เมื่อแข่งขันไปได้ 6 ข้อ ทางคณะกรรมการเริ่มเอะใจว่า ตั้งแต่ข้อ 1 จนถึง
ข้อ 6 ไม่มีข้อใดที่มีผู้ตอบครบ 90 คนเลย จำนวนสูงสุดในแต่ละข้ออยู่ที่ 89 คน ทางคณะกรรมการ
จึงได้ทดสอบโดยการเปิดคำถามต่ออีก 1 ข้อ และให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนกดคำตอบ ซึ่งก็พบว่าจำนวน
ผู้ตอบยังคงเป็น 89 คน คณะกรรมการจึงหยุดการแข่งขันชั่วคราวและทดสอบอุปกรณ์กันใหม่ (ก่อน
การแข่งขันผู้จัดได้ทดสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นแล้วว่าสามารถใช้งานได้ปกติ)

โดยเมื่อตรวจสอบผลคะแนนพบว่า มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ส่งคำตอบเข้ามาเพียงข้อที่ 0 เท่านั้น คณะ
กรรมการจึงให้ทีมงานเปลี่ยนอุปกรณ์ และเพื่อความมั่นใจ จึงให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน ลงทะเบียน
อุปกรณ์ตอบคำถามของตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจึงเริ่มทำการแข่งขันใน
รอบแรกต่อ โดยคณะกรรมการมีมติว่าข้อ 1-7 ที่ผ่านไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นโมฆะ เนื่องจากได้เฉลย
คำตอบไปแล้ว จึงให้เริ่มนับคะแนนที่ข้อ 8 เมื่อจบการแข่งขันในรอบคัดเลือก เราได้ให้ผู้เข้าแข่งขัน
พัก 15 นาทีเพื่อรวมคะแนนและประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 2

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 2

เราจะนำคะแนนของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนในทีมมารวมกัน โดยทืมที่ผ่านเข้ารอบ คือทีมที่มีคะแนนรวม
สูงสุด 5 ทีมแรก หากมีคะแนนเท่ากัน จะวัดจากเวลารวมที่ใช้ในการตอบคำถาม สรุปคะแนนเป็นดัง
ตารางด้านล่าง (คะแนนเต็มต่อคน 32 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 64 คะแนน)

อันดับ ชื่อทีม/โรงเรียน คะแนน
1 (ผ่านเข้ารอบ) นมจืด
สวนกุหลาบวิทยาลัย
37
2 (ผ่านเข้ารอบ) SKN1
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
36
3 (ผ่านเข้ารอบ) AC-1
อัสสัมชัญ
35
4 (ผ่านเข้ารอบ) SSP_Com
สตรีสมุทรปราการ
34
5 (ผ่านเข้ารอบ) skr 2
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
33
6 LOL
อัสสัมชัญคอนแวนต์
30
(1478.19 วินาที)
7 Suthi-NT
วัดสุทธิวราราม
30
(1930.46 วินาที)
8 skr1
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30
(1957.93 วินาที)
9 โรงเรียนนครสวรรค์
นครสวรรค์
30
(2065.63 วินาที)
10 BRR#1
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
29
(1676.71 วินาที)
11 หนองโพ
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
29
(1785.04 วินาที)
12 pccp1
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
29
(1959.64 วินาที)
13 R3KaLL
ศรีสะเกษวิทยาลัย
29
(1975.05 วินาที)
14 วัดราชโอรส
วัดราชโอรส
29
(2126.56 วินาที)
15 Suthi-BB
วัดสุทธิวราราม
26
16 SPWin
สมุทรปราการ
25
(1822.44 วินาที)
17 Jelly bear 4.1
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
30
(1824.79 วินาที)
18 PairWork
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
25
(1876.39 วินาที)
19 Interpreter
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
25
(1986.61 วินาที)
20 2IT
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
24
(1610.61 วินาที)
21 Compiler
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
24
(1830.52 วินาที)
22 PSM COM_04
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
24
(1883.21 วินาที)
23 RB1
ราชินีบน
24
(2197.15 วินาที)
24 Fiber
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
23
(1884.61 วินาที)
25 Nevermore
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
23
(2199.94 วินาที)
26 IT มาเรียลัย
มาเรียลัย
22
(1695.42 วินาที)
27 PSC
สิรินธรราชวิทยาลัย
22
(2242.38 วินาที)
28 ESC.
มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
21
(1928.12 วินาที)
29 อำนวยศิลป์
อำนวยศิลป์
21
(1973.7 วินาที)
30 SH_Gis
อิสลามสันติชน
21
(2302.27 วินาที)
31 พูลเจริญวิทยาคม 1
พูลเจริญวิทยาคม
21
(2467.57 วินาที)
32 ppm1
ประภามนตรี ๒
20
(1370.29 วินาที)
33 ice cream sandisk 4.0
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
20
(1793.43 วินาที)
34 NN
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20
(2013.92 วินาที)
35 DSRU IT-1
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
19
(1588.98 วินาที)
36 เซนต์ดอมินิก 45
เซนต์ดอมินิก
19
(1949.21 วินาที)
37 AS 1
อัสสัมชัญศึกษา
18
(1826.55 วินาที)
38 LifeStyleIT
มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
18
(2214.59 วินาที)
39 พูลเจริญวิทยาคม 2
พูลเจริญวิทยาคม
16
(2051.3 วินาที)
40 เป็ดแฝด
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
16
(2382.37 วินาที)
41 หนาวใจ
สตรีอ่างทอง
14
(1357.21 วินาที)
42 PSM COM_05
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
14
(1858 วินาที)
43 ppm2
ประภามนตรี ๒
14
(1876.4 วินาที)
44 AS 2
อัสสัมชัญศึกษา
14
(2067.97 วินาที)
45 Endorphine
มาเรียลัย
13

การแข่งขันรอบที่ 2

ในรอบนี้จะเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับความเร็วและความรู้ทั่วไปด้านไอที โดยจะมีรูปภาพต่างๆ ปรากฎขึ้น
บนจอภาพ 3 วินาที จากนั้นภาพจะหายไปและมีเวลาอีก 12 วินาทีในการเขียนคำตอบลงบนกระดาน
โดยแต่ละข้อจะต้องตอบทุกทีม จำนวน 20 ข้อ หากตอบเป็นภาษาอังกฤษจะได้คะแนน 2 คะแนน โดย
จะต้องสะกดให้ถูกต้องเท่านั้น (อนุโลมตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก) แต่หากตอบเป็นภาษาไทย จะได้
1 คะแนน โดยต้องมีตัวสะกดตรงตามภาษาอังกฤษ และเมื่อออกเสียงแล้วใกล้เคียงกัน เมื่อจบการ
แข่งขันในรอบนี้ ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุด 2 ทีม จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผลคะแนนในรอบนี้
เป็นดังตารางด้านล่าง

อันดับ ชื่อทีม/โรงเรียน คะแนน
1 (ผ่านเข้ารอบ) SKN1
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
32
2 (ผ่านเข้ารอบ) นมจืด
สวนกุหลาบวิทยาลัย
28
3 SSP_Com
สตรีสมุทรปราการ
14
4 AC-1
อัสสัมชัญ
12
4 skr 2
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
11

.

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ในรอบนี้จะเป็นคำถาม 10 ชุดคำถาม โดยให้ผู้เข้าแข่งขันสลับกันเลือกชุดคำถาม โดยแต่ละข้อจะมี
คะแนนข้อละ 2 คะแนน โดยมีคำถาม programming 2 ข้อ คำถามทั่วไป 6 ข้อ และเกมจิ๊กซอ 2 ข้อ
โดยคำถาม programming และคำถามทั่วไป ทั้งสองทีมจะต้องตอบคำถามข้อนั้น ส่วนเกมจิ๊กซอ ทีมที่
เป็นผู้เลือกชุดคำถามจะได้เลือกว่าจะเปิดภาพก่อน หรือจะให้อีกทีมหนึ่งเปิดก่อน โดยทีมที่เปิดก่อนจะ
ได้สิทธิ์ตอบก่อน หากตอบถูกจะได้คะแนนข้อนั้นไป แต่หากตอบผิด อีกทีมหนึ่งก็จะได้สิทธิ์ในการ
เปิดเพิ่ม เมื่อจบการแข่งขันทีมที่มีคะแนนรวมมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง 2012

รางวัลชนะเลิศ

ทีมนมจืด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
- นายนพวิทย์ เลิศอุตสาหกูล
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา 4,000 บาท
และของที่ระลึกจากคณะไอทีลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศ

ทีม SKN1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
- นายทวีรัชต์ ใจมั่น
- นายณัฐพงษ์ เอกอุดมสุข
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา 2,000 บาท
และของที่ระลึกจากคณะไอทีลาดกระบัง

รางวัลชมเชย

ทีม SSP_Com โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
- นายพุฒินาท อาชีวะวานิช
- นายจิรัฏฐ์ ศรีรัตนอาภรณ์

ทีม AC-1 โรงเรียนอัสสัมชัญ
- นายกฤตย์ กังวาลพงศ์พันธุ์
- นายกิตติพงษ์ ศิริเรืองสกุล

ทีม skr 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
- นายธศรัณย์ บุญเรือง
- นางสาววทันยา ออประยูร

ได้รับประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากคณะไอทีลาดกระบัง

สรุปการแข่งขัน

ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555 ขอขอบคุณ
ครู อาจารย์ และน้องๆ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่สนใจร่วมสมัครเข้าแข่งขัน เราหวังว่าน้องๆ จะได้รับความรู้
เพิ่มเติมและเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ทางด้านไอทีมากขึ้น และร่วมผลักดันให้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป หากการแข่งขันในครั้งนี้มี
ข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด ผู้จัดขอน้อมรับและจะนำไปแก้ไขในการจัดการแข่งขันในปีต่อๆ ไป
ซึ่งเราหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้ง…