ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าชมงาน

ขณะนี้ระบบปิดการรับลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าแล้ว ผู้ที่สนใจกรุณามาลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 

 

สมัครแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในแต่ละการแข่งขัน และต้องเป็นตัวแทน
จากทางโรงเรียน โดยให้อาจารย์ผู้ดูแลทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของแต่ละการแข่งขัน พร้อมทั้งแนบ
ใบสมัครที่มีลายเซ็นของอาจารย์ผู้ดูแลมาด้วย โดยกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มีดังนี้