แข่งขันโต้วาที

241598_336070483149139_1359486310_o

pdf-icon

ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขันโต้วาทีหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดด้านเหตุและผล

 

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถเสนอทีมเข้าแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม โดยจะคัดเลือกจากใบประวัติที่ส่งเข้ามารวมกับวิดีโอการแนะนำตัวผู้เข้าสมัครของแต่ละทีม
 • กรอกรายละเอียดใน http://openhouse.it.kmitl.ac.th/2013/register/debate ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ Print ใบสมัครแข่งขัน ลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
  (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลและ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้จะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

  • ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
   งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4946
  • ทางอีเมล์ ที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
 • รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยยึดตามวันที่ส่งใบรับสมัคร
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่ง Video แนะนำตัวแล้ว – แก้ไขเมื่อ 14 ส.ค. 2556
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

 

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • จัดการแข่งขันเป็นรอบๆ โดยการจับสลากแบ่งสาย ผู้ชนะจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบถัดไป
 • การแข่งขัน หัวหน้าทีมแต่ละฝ่ายเริ่มพูดคนละ 4 นาที ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายพูดคนละ 3 นาที จากนั้นหัวหน้าทีมจะสรุปจบคนละ 3 นาที
 • มีเสียงกริ่งดังขึ้น 1 ครั้ง เมื่อเหลือเวลา 1 นาที และกดกริ่ง 2 ครั้ง เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถพูดต่อไปได้ไม่เกิน 30 วินาที (พิธีกรจะบอกว่า “หมดเวลา”)
 • ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด
 • ห้ามนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง
 • ผู้แข่งขันแต่งกายชุดนักเรียนที่สังกัดให้เรียบร้อยในการเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ญัตติที่ใช้ในการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือก
  • ใช้เทคโนโลยีไม่ยั้งคิด จะผลิตขยะจนล้นโลก
 • รอบ 4 ทีม
  • ถึงไม่มีเทคโนโลยีชีวิตนี้ก็อยู่ได้
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • เทคโนโลยียิ่งดีเพียงใด ชีวิตยิ่งไม่ปลอดภัยเพียงนั้น

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
พูดได้ตรงประเด็นหรือญัตติที่กำหนด มีเหตุผลอ้างอิงได้เหมาะสม 25 คะแนน
ภาษาที่ใช้ การใช้ถ้อยคำสำเนียง การออกเสียงอักขระควบกล้ำชัดเจน 20 คะแนน
บุคลิกลักษณะลีลาท่าทาง การใช้อุปกรณ์และหลักฐานสนับสนุนญัตติ 20 คะแนน
มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวจิตใจ หักล้างประเด็นฝ่ายตรงข้ามได้ดี 20 คะแนน
การรักษาเวลา 15 คะแนน
รวม 100 คะแนน

 

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • รอบคัดเลือก – ห้องบรรยาย 226, M21, M22, M23 (ลงทะเบียน 9:00 เริ่มแข่ง 9:30 น.)
  • รอบ 4 ทีม – ห้องบรรยาย M22, M23 (ลงทะเบียน 10:30 เริ่มแข่ง 11:00 น.)
  • รอบชิงชนะเลิศ – ห้องประชุมใหญ่คณะฯ (Auditorium) เวลา 14:30 เป็นต้นไป
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการเข้าแข่งขันและมอบรางวัลในเวลา 16.00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

 

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ผู้สนับสนุน