แข่งขันตอบปัญหา

cropped_quiz007

pdf-icon

ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนต่อความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน แต่ละโรงเรียนสามารถเสนอทีมเข้าแข่งขันได้ 2 ทีม
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 50 ทีม โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจะพิจารณาจากลำดับของทีมที่ส่งเข้ามา โดยทีมแรกของแต่ละโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาก่อน หากมีที่นั่งเหลือจึงจะพิจารณาทีมในลำดับถัดไปในแต่ละโรงเรียน
 • กรอกรายละเอียดใน http://openhouse.it.kmitl.ac.th/2013/register/quiz ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ Print ใบสมัครแข่งขัน ลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
  (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลและ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้จะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

  • ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
   งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4946
  • ทางอีเมล์ ที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
 • รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยยึดตามวันที่ส่งใบรับสมัคร
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

 

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • รูปแบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 รอบ
  • รอบคัดเลือก : (เวลา 9:00 – 10:45 น.) ทำการแข่งขันโดยใช้อุปกรณ์ตอบคำถาม ตอบคำถามรูปแบบคำถามปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ โดยแข่งขันเป็นรายบุคคลและนำคะแนนของสองคนในทีมมารวมกัน
  • รอบ 5 ทีมสุดท้าย : (เวลา 11:00 – 11:40 น.) คัดทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับจากรอบคัดเลือก ตอบคำถามแบบทายภาพ จำนวน 20 ข้อ
  • รอบชิงชนะเลิศ : (เวลา 11:50 – 12:20 น.) ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับจากรอบ 5 ทีม ตอบคำถาม 10 ชุดคำถาม ทีมใดที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

 

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการเข้าแข่งขันและมอบรางวัลในเวลา 16.00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

 

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ผู้สนับสนุน