ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

network

pdf-icon

ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขันความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ และรู้ทันภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตและในระบบคอมพิวเตอร์
 • เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตและในระบบคอมพิวเตอร์ได้
 • เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง

 

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นตัวแทนจากโรงเรียนในการเข้าแข่งขัน
 • การแข่งขันจะแข่งในรูปแบบทีม ทีมละ 2 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถเสนอทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม
 • ในการสมัครเข้าแข่งขัน จะรับผู้สมัครเป็นจำนวน 20 ทีม โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจะพิจารณาจากลำดับของทีมที่ส่งเข้ามา โดยทีมแรกของแต่ละโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาก่อน หากเกิดกรณีขาดผู้เข้าแข่งขันจะพิจารณาทีมในลำดับถัดไปของแต่ละโรงเรียน
 • กรอกรายละเอียดใน http://openhouse.it.kmitl.ac.th/2013/register/network ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ Print ใบสมัครแข่งขัน ลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
  (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลและ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้จะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

  • ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
   งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4946
  • ทางอีเมล์ ที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
 • รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยยึดตามวันที่ส่งใบรับสมัคร
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

 

รูปแบบและกติกาการเข้าแข่งขัน

 • รูปแบบการแข่งขันจะเป็นการหาช่องโหว่ของระบบเพื่อแก้โจทย์ปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้ โดยจะจัดที่นั่งแยกกันภายในทีม
 • การคิดคะแนนในแต่ล่ะข้อจะแบ่งตามความยากของข้อนั้นๆ ข้อที่มีความยากมากจะได้คะแนนมากกว่าข้อที่มีความยากน้อยลงมา
 • ในการคิดคะแนนของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันในทีมทุกคนจะต้องส่งคำตอบที่ได้เพื่อยืนยันความถูกต้องกับระบบตรวจสอบ หากมีการส่งเพียงคนเดียวจะคิดคะแนนข้อนั้นเพียงครึ่งเดียว และจะได้คะแนนเต็มก็ต่อเมื่อทุกคนในทีมส่งคำตอบครบ โดยตลอดการแข่งขันจะมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน
 • เนื้อหาของโจทย์ปัญหาที่ใช้ในการแข่งขันนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเว็บไซต์ (Web Security), วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (Basic Cryptography) และทักษะการเขียนโปรแกรม (Programming Skill)
 • ในการแข่งขันนั้นจะมีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ 2 เครื่องต่อทีม ซึ่งจะใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ชัน 13.04 ที่ติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและปลั๊กอินที่จำเป็นต่อการแก้โจทย์ปัญหา
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างการแข่งขัน รวมไปถึงเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำหนังสือ หรือคู่มือต่างๆ เข้ามาในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน
 • หากพบความพยายามในการที่จะทุจริตการแข่งขันไม่ว่าในกรณีใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

 

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึงเวลา 12.30 น.
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการเข้าแข่งขันและมอบรางวัลในเวลา 16.00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

 

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท *
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท *
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

* ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้โควต้านักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนับสนุน