แข่งขันพัฒนาเว็บไซต์

cropped_network006

pdf-icon

ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript

วันที่ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ทำงานร่วมกับ MySQL และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี JavaScript
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่การใช้ภาษา PHP และเทคโนโลยี JavaScript ซึ่งเป็น Open source ไปใช้งานให้มากขึ้น

 

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นตัวแทนจากโรงเรียนในการเข้าแข่งขัน
 • การแข่งขันจะแข่งในรูปแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถเสนอทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำวนวน 12 ทีม โดยกรรมการจะพิจารณา
  1. จากประวัติและประสบการณ์ของผู้สมัครในแต่ละทีมเป็นอันดับแรก ตามที่ผู้สมัครได้ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัคร
  2. ให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการส่งใบสมัครจนกว่าจำนวนทีมจะครบ
 • กรอกรายละเอียดใน http://openhouse.it.kmitl.ac.th/2013/register/php ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ Print ใบสมัครแข่งขัน ลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
  (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลและ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้จะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

  • ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
   งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4946
  • ทางอีเมล์ ที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
 • รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยยึดตามวันที่ส่งใบรับสมัคร
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

 

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)
 • Software และ Hardware ที่ใช้ในการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  • Hardware
   • คอมพิวเตอร์พีซี ทีมละ 2 เครื่อง
  • Software
   • OS – Windows 7 Professional
   • Adobe Dreamweaver
   • Adobe Photoshop
   • Adobe Flash
   • Notepad++ หรือ Sublime Text 2
   • Apache2.4.2, MySQL5.5.25, PHP5.4.4, phpMyAdmin3.5.2
   • Framework – jQuery, jQuery UI, Prototype, 960GS, Bootstrap, SACK
   • PHP Document (HTML Help file)
 • ให้ผู้แข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ให้มีรายละเอียดตามที่โจทย์กำหนด และต้องสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้งานได้จริง มีการออกแบบและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล รวมถึงออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและเหมาะสม
 • สามารถใช้ HTML CSS PHP และ JavaScript ได้
 • ผู้แข่งขันสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่เหมาะสมนอกเหนือจากที่โจทย์ต้องการได้ตามสมควร
 • ให้ผู้เข้าแข่งขัน จัดทำ Document สำหรับอธิบายผลงานของตนเอง (ภายในเวลาที่ทำการแข่งขัน)
 • อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำหนังสือ หรือตำราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าในสถานที่แข่งขันได้
 • ไม่อนุญาตให้นำ โค้ดสำเร็จรูป เครื่องมือใดๆ หรือโปรแกรมอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น Flash Drive, External Harddisk, iPod, Memory Card , โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต เข้าในสถานที่แข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างการแข่งขัน
 • ขณะทำการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกสถานที่แข่งขัน หากมีความจำเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป
 • การตัดสินผลงาน จะให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการ และผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น โดยให้เวลาทีมละ 10 นาที
 • หากพบว่ามีการกระทำทุจริตหรือการกระทำอันไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ ผู้แข่งขันนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และออกจากการแข่งขันทันที
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
ระบบมีความครบถ้วนและถูกต้องตามที่โจทย์กำหนด 50 คะแนน
เทคนิคที่นำมาพัฒนาระบบ 10 คะแนน
ออกแบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสม 20 คะแนน
การใช้งานและอินเตอร์เฟสต่างๆ ของหน้าเว็บมีความสวยงาม เหมาะสม 10 คะแนน
Document และ การนำเสนอผลงาน มีความน่าสนใจ 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

 

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 207 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลังแข่งขันเสร็จจะมีการนำเสนอผลงานและตัดสิน ณ ห้องที่ทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 13.30 น. ขอให้ผู้แข่งขันมารอนำเสนอผลงานก่อนเริ่มการตัดสิน 15 นาที
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

 

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท *
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท *
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

หมายเหตุ

 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะต้องมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

* ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้โควตานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนับสนุน