Web & Social Staff

ผู้จัดทำเว็บไซต์หลัก

 • นายธนกร แช่มเมืองปัก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – mr.dozr@gmail.com
 • นายธีธัช เจียรักสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – jellopy.t@gmail.com

ผู้จัดทำเนื้อหา

 • นายสารัช ท้วมชมธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – icybertize@gmail.com
 • นายธีธัช เจียรักสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – jellopy.t@gmail.com
 • นายศราวุธ บุสดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – taokae.tob@gmail.com
 • นายเขมทัต เล่งไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – khemtat.966@gmail.com
 • นางสาวธนัชชา อารยชูเกียรติ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – pat007_conan@hotmail.com

ผู้จัดทำแกลอรี่

 • นายภาณุวัฒน์ สุทธินโรดม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – alphabsr@hotmail.com
 • นายณพวิทน์ ฉัตรเกศแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – noppawit_ice@hotmail.com

ผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลลงทะเบียนชมงาน และสมัครแข่งขัน

 • นายสรวุฒิ กิตติคีรีชัยกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – mix5003@gmail.com
 • นายวิชวิทย์ นิลสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – isirbank@gmail.com

กราฟิคดีไซน์

 • นายณัฐวุฒิ คุมภะสาโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป – nuttawut@it.kmitl.ac.th
 • นายธนกร แช่มเมืองปัก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – mr.dozr@gmail.com
 • นายธีธัช เจียรักสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – jellopy.t@gmail.com
 • นายวสุ ศรีมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – biteme_now@hotmail.com

Twitter @ITKMITL

 • นายธนกร แช่มเมืองปัก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – mr.dozr@gmail.com
 • นายวิชวิทย์ นิลสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – isirbank@gmail.com

Facebook Page ITLadkrabang Openhouse

 • นางสาวชญานิศ ตันธีระพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – chayanis191@gmail.com
 • นายธีธัช เจียรักสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – jellopy.t@gmail.com

ผู้สนับสนุน