กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

เวลา กิจกรรมและสถานที่
09:00 – 16:30 น. นิทรรศการทางวิชาการ
บริเวณโถงชั้นล่าง
09:00 – 16:30 น. กิจกรรมจากชุมนุมต่างๆ
ห้องบรรยาย M17, 111 และบริเวณโดยรอบคณะไอที
09.00 – 12.30 น. การแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)
09.00 – 12.30 น. การแข่งขันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2
09:00 – 15.30 น. การแข่งขันโต้วาทีหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องบรรยาย M03, M21, M22, M23 และห้องประชุมใหญ่ Auditorium (รอบชิงชนะเลิศ)
09.00 – 15.00 น. การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ Ajax
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 207 ชั้น 2
09.00 – 16.30 น. กิจกรรมทัวร์คณะไอที ลาดกระบัง
ภายในอาคารคณะไอที (มีนักศึกษาเป็นวิทยากร) ลงทะเบียนที่โถงคณะ ชั้น 1
09.30 – 15.30 น. iPad Workshop โดย U-Store by eits
ห้องบรรยาย M18 ชั้นลอย
13.00 – 15.30 น. กิจกรรม “Zero to Hero” App Dev. with Windows 8 in 2 Hrs.
ห้องบรรยาย M23 ชั้นลอย
13.00 – 15.30 น. เวิร์คชอป “Home Wireless Lan โดย Cisco”
ห้องปฏิบัติการ 205 ชั้น 2
13.00 – 15.30 น. MT^2 ROADSHOW : KMITL
ห้องบรรยาย M22 ชั้นลอย
13.30 – 14.30 น. เสวนาในหัวข้อ “ไอที Make Money อย่างไร”
จากผู้มีชื่อเสียงทางด้านไอที
ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555

เวลา กิจกรรมและสถานที่
09:00 – 16:30 น. นิทรรศการทางวิชาการ
บริเวณโถงชั้นล่าง
09:00 – 16:30 น. กิจกรรมจากชุมนุมต่างๆ
ห้องบรรยาย M17, 111 และบริเวณโดยรอบคณะไอที
09.00 – 12.00 น. แนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)
.
09.00 – 16.30 น. กิจกรรมทัวร์คณะไอที ลาดกระบัง
ภายในอาคารคณะไอที (มีนักศึกษาเป็นวิทยากร) ลงทะเบียนที่โถงคณะ ชั้น 1
09.30 – 11.00 น. กิจกรรม “Zero to Hero” App Dev. with Windows 8 in 2 Hrs.
ห้องบรรยาย M23 ชั้นลอย
13.00 – 15.30 น. เวิร์คชอป “Home Wireless Lan โดย Cisco”
ห้องปฏิบัติการ 205 ชั้น 2
13.00 – 16.00 น. กิจกรรม “ToBeIT@KMITL เตรียมความพร้อมสู่ไอทีลาดกระบัง” 
ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)