การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการนำผลงานต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ มาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชมและศึกษา บริเวณโถงชั้นล่างอาคารคณะฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทั้งวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง

ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
สร้างเกมกระดานด้วยยูนิตี้เอนจิ้น
(Unity Engine Board Game)
นายเพิ่มพูน พลสุวรรณา รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
ระบบประชาสัมพันธ์โดยปฏิสัมพันธ์ผ่านทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย
(Public Relation System by Using Interaction Through Body Measurement)
นายกษิด์เดช เลิศสันติ
นายภัทรวัต ช่อไม้
รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
การพัฒนาระบบแนะนำอาหารสุขภาพโดยการใช้ออนโทโลยี
(Recommending Healthy Food Service Using Ontology)
นายกมล ซิงห์
นางสาวจุฑาทิพย์ ศิลปคง
รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
สังคมออนไลน์สำหรับทำกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(Get Your Act)
นายจตุพล รัตนศุภศรี
นายอัมบาส ชอบสันติ
ดร.สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล
สื่อการเรียนการสอนเด็ก โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบความเป็นจริงเสริม
(E-Learning for Children using Augmented Reality Technology)
นางสาวไปรยา ตั้งจาตุรโสภณ
นางสาวศตนันท์ ปาลวัฒน์
ดร.สุภวรรณ อันนันหนับ
ระบบแผนที่ 3 มิติ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(3 Dimensional Map System of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
นางสาวจันทพิมพ์ จักราช
นางสาวชนิกา บัวเจริญ
ดร.สุภวรรณ อันนันหนับ
ระบบตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้รหัสบาร์โค้ดสองมิติ
(Agriculture Product Information Tracking System Using 2D Barcode)
นายกิตติศักดิ์ พึ่งอ้อ ดร.สุภวรรณ อันนันหนับ
PC-based Serial to Ethernet Terminal Server
นายกิติศักดิ์ ทศแสนสิน
นายจิรายุ วิริยะอมน
ดร.สุเมธ ประภาวัต
Vehicular Traffic Info System
ดร.สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล
FPGA Arcade Games
ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ
การแสดงการพัฒนา Ethernet Hub / Repeater
ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ
ออนโทโลยีสมุนไพรไทย
รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
Information Attraction
รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
Grader
นายศักดิ์สิทธิ์ สว่าง ดร.กิติ์สุชาต พสุภา

และอื่นๆ อีกมากมาย