ชุมนุม Game Development

ชุมนุม Game Development หรือชุมนุมพัฒนาเกม เป็นชุมนุมที่รวมผู้ที่รักการเล่นเกม พร้อมกับพัฒนา
ทักษะด้านการพัฒนาซอร์ฟแวร์เกมไปด้วย โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการเล่นเกมผนวกกับความรู้ด้านต่างๆ
โดยนำมาจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและศึกษาเองภายนอก ไม่ว่าจะด้านการออกแบบกราฟฟิคหรือ
เขียนโปรแกรม โดยจะมีรุ่นพี่ที่มีความรู้ด้านการพัฒนาเกมมาเป็นผู้ฝึกสอนให้น้องๆ รุ่นใหม่ได้เข้าใจ
การพัฒนาเกมได้ง่ายขึ้น

 

วทัญญู สุวรรณาพิสิทธิ์
ประธานชุมนุม Game Development