ชุมนุมกีฬาและศิลปะการเคลื่อนไหว

ชุมนุมกีฬาและศิลปะการเคลื่อนไหว (Sport and Motion Club) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาหรือทักษะในการเคลื่อนไหว
อาทิ การเต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงได้ นอกจากนี้
ยังเป็นการลดความเสี่ยงของโรคและอบายมุขต่างๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก
ความสามัคคีเป็นหมู่คณะของนักศักษาเอง ซึ่งทางชุมนุมได้เล็งเห็นความสำคัญและส่งเสริม
ให้นักศึกษาหันมาสนใจในด้านกีฬามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของชุมนุม

1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
2. เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่นักศึกษาทั้งในและนอกคณะ
3. เพื่อลดความเสี่ยงด้านอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ
4. สนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กิตติ หมอติ้น
ประธานชุมนุมกีฬาและศิลปะการเคลื่อนไหว