รายชื่อผู้เข้าแข่งขันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

เนื่องจากมีผู้สมัครแข่งขันเกินจำนวนที่กำหนด (จำนวนรับ 20 ทีม จำนวนที่สมัคร 32 ทีม) ผู้จัดจึงได้ทำการตัดทีมที่เกินออกตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในเอกสารรายละเอียดการแข่งขัน โดยได้พิจารณาผู้เข้าแข่งขันทีมแรกของแต่ละโรงเรียน จำนวน 16 โรงเรียน (16 ทีม) จากนั้นจึงพิจารณาทีมที่สมัครเป็นอันดับสองของแต่ละโรงเรียนตามลำดับการสมัครก่อนหลังอีกจำนวน 4 ทีม รวมทั้งสิ้น 20 ทีม

ประกาศกติกาเพิ่มเติม/วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 _ระบบปฏิบัติการที่ใช้ เป็น Linux (ไม่ระบุเวอร์ชั่นและดิสโทร)
• _การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ช่วง
_______o ช่วงแรก จะเป็นการทำโจทย์รายบุคคลโดยไม่มีการปรึกษากันในทีม โดยแต่ละคนจะได้รับโจทย์ไปจำนวนหนึ่ง
_______o ช่วงที่สอง ให้นำโจทย์เดิมที่เหลือจากช่วงแรกมาทำต่อโดยให้ปรึกษากันในทีมได้ โดยคะแนนในช่วงนี้จะได้เพียงครึ่งเดียวจากที่ระบุไว้ในโจทย์เท่านั้น
• _การตัดสินจะวัดจากคะแนนรวมที่ได้จากการทำโจทย์ หากคะแนนเท่ากัน จะวัดจากเอกสารที่แต่ละทีมได้จัดทำขึ้น
• _การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:30 เป็นต้นไป
• _ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที หากทีมใดไม่รายงานตัวภายในเวลาดังกล่าว
•__ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครแข่งขันในปีถัดไป
• _สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
_______o ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลย
______o พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• _ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
• _ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน


ทีมที่ โรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-สกุล
1. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ; — DROP TABLE `register`; – นายมนัสวิน หาญมงคลชัย
นายสิรวิชญ์ เผ่าพงษ์จันทร์
2. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ sudteen นายภูวนัย สุขสมสกุลชัย
นางสาวชนาภัทร จันทร์ทรง
3. สารสาสน์เอกตรา Hall0wEEn นายธนัตถ์ เอกทศวรรณ
นายวสุวิท ชุติชวาลนันท์
4. พรตพิทยพยัต ลูกหลวงพรต นายศุภชัย กุดคำ
นายธเนศ ตรีศักดิ์ศรีสกุล
5. อัสสัมชัญสมุทรปราการ iTeletubbies นายวีรภัทร สุนทรีวงศ์
นายณัฐพล เลาติเจริญ
6. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
The KPN นายจิรภัทร เฮ้งเจริญ
นายคุณากร แซ่ตั้ง
7. สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
PSM COM_02 นายสุพิพัฒน์ จัตวานิล
นายจิรัฎฐ์ ธนวัฒน์มงคล
8. มาเรียลัย AKTF นางสาววรัญญา นุชน้อย
นางสาวศรัญญา จำปาโท
9. ราชินีบน RB_IT นางสาวธนิกา ถีระแก้ว
นางสาวพิชญ์ ตังควัฒนา
10. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี Justttt นายทวีรัชต์ ใจมั่น
นายชินโชติ เถรปัญญาภรณ์
11. ปทุมวิไล อันปัน นายเกริกเกียรติ ชูทรัพย์
นายธราเทพ สิรอักษร
12. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี pccp1 นายชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์
นายสุธรรม ธิติอนันปกรณ์
13. อัสสัมชัญ AC-1 นายเกียรติภูมิ เจริญพจน์วจนะ
นายสุชาครีย์ ลดาวรรษ์
14. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี PK นายนพวิชญ์ นิ้มวัฒนากุล
นายกิตติภัฎ หรรษาจรูญโรจน์
15. เทพศิรินทร์ นนทบุรี เด็กคอม เทพฯ นนท์ นายสิทธิพงษ์ สุวรรณไตรย์
นายต้นสาย สิงห์กังวาน
16. วัดราชโอรส ฮ่องบ๊วย นายวิศิษฐ์ เลิศศักดิ์วิมาน
นายชัยณรงค์ หอมคง
17. สารสาสน์เอกตรา Hand Shake นายธีรพัฒน์ สุจิรชาโต
นายทศพล แซ่จาง
18. อัสสัมชัญสมุทรปราการ iKitty นายธรรศ แสงสมเรือง
นายพุทธิพันธ์ ทองรอด
19. สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
PSM COM_03 นายณัฐดนัย ปรมาธิกุล
นายสุภกฤษณ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
20. มาเรียลัย 94LINE นางสาวสุชาดา บุญใช้
นางสาวชิษณุชา เคียงข้าง


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน