รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากมีผู้สมัครแข่งขันเกินจำนวนที่กำหนด (จำนวนรับ 50 ทีม จำนวนที่สมัคร 58 ทีม) ผู้จัดจึงได้ทำการตัดทีมที่เกินออกตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว
ในเอกสารรายละเอียดการแข่งขัน โดยได้พิจารณาผู้เข้าแข่งขันทีมแรกของแต่ละโรงเรียน จำนวน 36 โรงเรียน (36 ทีม) จากนั้นจึงพิจารณาทีมที่
สมัครเป็นอันดับสองของแต่ละโรงเรียนตามลำดับการสมัครก่อนหลังอีกจำนวน 14 ทีม รวมทั้งสิ้น 50 ทีม

ประกาศกติกาเพิ่มเติม/วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

_ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากการตอบคำถามจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และได้ทำการบันทึกข้อมูลผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้า
• _ระบบไว้แล้ว

• _การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
• _ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที หากทีมใดไม่รายงานตัวภายในเวลาดังกล่าว
•__ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครแข่งขันในปีถัดไป
• _สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
_______o ห้องประชุม Auditorium อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
_______o พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• _ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
• _ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ทีมที่ โรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-สกุล
1. สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2IT นางสาวนพรัตน์ ฉัตรฉลองชัย
นางสาวบัณทิตา ครุธสิทธุ์
2. สตรีอ่างทอง หนาวใจ นางสาวมนต์ตรา งามปลอด
นายภาณุวิชญ์ ปรางค์ทอง
3. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต skr1 นายคมคณิต สัจจอุตตรา
นางสาวจุฑาทิพย์ ปิติวิทยากุล
4. สวนกุหลาบวิทยาลัย นมจืด นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
นายนพวิทย์ เลิศอุตสาหกูล
5. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ice cream sandisk 4.0 นายจักรภัทร วัฒนอังกูร
นายพีระศักดิ์ ลาภจิตรกุศล
6. พูลเจริญวิทยาคม พูลเจริญวิทยาคม 1 นางสาวนุจรินทร์ ศรีสารคาม
นางสาวณัฐกานต์ อุส่าห์เงี้ยว
7. ประภามนตรี ๒ ppm1 นายต้นตระการ บังเกิด
นายโชติตระกานต์ พรสี่ภาค
8. สิรินธรราชวิทยาลัย PSC นายนวพล เกิดต่อพันธ์
นางสาวนาฏลดา วิบูลมงคล
9. วัดสุทธิวราราม Suthi-NT นายวัชรินทร์ ยางงาม
นายวิณัฐ จิรฤกษ์มงคล
10. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Fiber นายธนาวัฒน์ รักสมบัติ
นายณัฐพล บุญไทย
11. วัดราชโอรส วัดราชโอรส นายอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา
นายอภิรัฐ ได้ดี
12. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็ดแฝด นายกันต์ ภู่โชติแสงสวัสดิ์
นายสหกฤตย์ ศิริพัฒนกุลขจร
13. นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 หนองโพ นายธนัท ศรีสุขะโต
นายธนาพล เฉลิมชวลิต
14. อัสสัมชัญศึกษา AS 1 นางสาวลลิตา ชัยสิริชัยรุ่งเรือง
นางสาวธัญชนก ทิวากรกฎ
15. นครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ นายธิปก สาหร่าย
นายจีรวิชญ์ เจริญศิลป์
16. อัสสัมชัญคอนแวนต์ LOL นางสาวมณีรัตน์ ว่องเจริญพร
นางสาวลฎาภา หัตถกิจพงศ์
17. สมุทรปราการ SPWin นายภาคิน ถิ่นนามเจริญ
นางสาวมัญชุกานต์ บุญค้ำ
18. สตรีสมุทรปราการ SSP_Com นายพุฒินาท อาชีวะวานิช
นายจิรัฏฐ์ ศรีรัตนอาภรณ์
19. ราชินีบน RB1 นางสาวพัทธ์ธีรา จันทรนิยม
นางสาวชญาฐุ์กาณภ์ อภิรักษ์สัตยากุล
20. นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ Compiler นายปฐมพงศ์ แดงพรวน
นายอุเทน กาวิละ
21. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) PSM COM_04 นายรชต กะชามาศ
นายนิพัฒน์ เจริญพลพันธุ์
22. มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ LifeStyleIT นายอภิวัฒน์ สังข์พาลี
นายอังกรณ์ ทองภูธร
23. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ PairWork นายสมาธิ อนันต์เจริญวัฒน์
นายพชร เกษบุรมย์
24. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ BRR#1 นายสิทธิโชค คนใจบุญ
นายวชิรวิทย์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์
25. มาเรียลัย IT มาเรียลัย นางสาวกานต์พิชชา สกุนตศรี
นางสาวชมพูนุท นุชอยู่
26. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี pccp1 นางสาวบุญญภรณ์ สำลีพันธ์
นางสาวปริณาห์ หนูเกตุ
27. อำนวยศิลป์ อำนวยศิลป์ นายพรพัฒน์ เพชรฉาย
นายภูริ์ รอดประเสริฐ
28. เซนต์ดอมินิก เซนต์ดอมินิก 45 นายอิทธิชัย ทิพย์ธาราจันทร์
นายกลวัชร ศรีทองส่งแสง
29. อัสสัมชัญ AC-1 นายกฤตย์ กังวาลพงศ์พันธุ์
นายกิตติพงษ์ ศิริเรืองสกุล
30. ศรีสะเกษวิทยาลัย R3KaLL นายเมธาสิทธิ์ รินทร
นายศุภกฤต ชายหิน
31. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SKN1 นายทวีรัชต์ ใจมั่น
นายณัฐพงษ์ เอกอุดมสุข
32. ท่ามะกาวิทยาคม TMK Extra นายธนพล รัตนสีหา
นางสาวพิมพิกา เบาโพธิ์
33. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี Nevermore นายภูวิศ ไชยฤทธิ์
นายชยุต กิมศรี
34. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง DSRU IT-1 นายกิตติภูมิ เรืองเสน
นายวรชน พนมชน
35. อิสลามสันติชน SH_Gis นายอณวิทย์ จิตรมานะ
นายวิทวัส นินวิบูลย์
36. ปทุมวิไล ดินสอสี นายนัฐกานต์ เทพลิบ
นายพัชรพล จันทนะ
37. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต skr 2 นายธศรัณย์ บุญเรือง
นางสาววทันยา ออประยูร
38. สวนกุหลาบวิทยาลัย นมหวาน นายสิระ สิมมี
นายสุวรรณ สัจจะพันธคีรี
39. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Jelly bear 4.1 นายรัฐศรันย์ ลิ้มวิชัย
นายนราทัศน์ คาระวะวัฒนา
40. พูลเจริญวิทยาคม พูลเจริญวิทยาคม 2 นายชัชวาลย์ เล็งไธสง
นายธนกร ด่านเสถียร
41. ประภามนตรี ๒ ppm2 นายทองฉัตร ทองใหญ่ ณ. อยุธยา
นางสาววรินทรา สระทองคำ
42. วัดสุทธิวราราม Suthi-BB นายชัยวัฒน์ ตรีทิพย์สกุล
นายธนพงศ์ กาสา
43. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย NN นายเจตนิพัทธ์ วงศ์พิมลพร
นายณพวิทย์ ฉัตรเกศแก้ว
44. อัสสัมชัญศึกษา AS 2 นางสาวสาธกา ศิระจันทรานนท์
นางสาวณิชกมล ศรีวัฒนวงศ์
45. ราชินีบน RB2 นางสาวพิมพ์ชนก ประสานพรรณ์
นางสาวจุฑาภัทร ศุภสินสาธิต
46. นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ Interpreter นายเด่นพิพัฒน์ ใจตรง
นายณัฐสิทธิ์ กุมภะ
47. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) PSM COM_05 นายพีรศุภ นิยะมานนท์
นายกฤษณะ จรัสฉิมพลีกุล
48. มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ESC. นายจักรพงศ์ สวภาพมงคล
นายชุนหวรรณ กุลจันทร์
49. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ BRR#2 นายกิตติธัช ปากคลอง
นายกฤตสรณ์ ศรีวิเชียร
50. มาเรียลัย Endorphine นายพสธร สิงห์คำป้อง
นายชินพัทธ นพพันธ์


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน