รายชื่อผู้เข้าแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ Ajax

ประกาศกติกาเพิ่มเติม/วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 _Software และ Hardware ที่ใช้ในการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
_______o Hardware
__________• _คอมพิวเตอร์พีซี ทีมละ 2 เครื่อง
_______o Software
__________• _OS - Windows 7 Professional
__________• _Adobe Photoshop CS6
__________• _Adobe Dreamweaver CS6
__________• _Adobe Flash Professional CS6
__________• _Notepad++ 6.1.6
__________• _XAMPP 1.8.0 [Apache 2.4.2, MySQL 5.5.25a, PHP 5.4.4, phpMyAdmin 3.5.2]
_______o Framework  (มีเอกสารประกอบการใช้ Framework ให้)
__________• _bootstrap 2.1.0
__________ _jQuery 1.8.0
__________• _jQuery UI 1.8.23
__________• _960GS
__________ _prototype 1.7.1
__________ _SACK 1.6
• _ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่หนังสือเข้าห้องแข่งขัน เนื่องจากผู้จัดการแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการแข่งขันไว้ให้แล้ว
• _การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
• _ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที หากทีมใดไม่รายงานตัวภายในเวลาดังกล่าว
•__ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครแข่งขันในปีถัดไป
• _สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
_______o ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 207 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลย
______o พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• _ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
• _ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน
• _การพิจารณาโควตาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะพิจารณาเป็นรายบุคคล

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ทีมที่ โรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-สกุล
1. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) echo นายวรัตม์ กวีพรพจน์
นางสาวนริศา ดินแผ่น
2. พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พนมอดุลวิทยา นายธันยกร แดงเกษม
นายสรกฤษณ์ รัตนโสภณ
3. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 504 Gateway Timeout นายพลรวี ประเสริฐสม
4. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Skyhouse นายชานิวัฒน์ แสงไชย
นายจิรายุ โกษาเสวียง
5. สิรินธรราชวิทยาลัย PSC นายเสรีพันธ์ ศรีศศลักษณ์
นางสาวกิตติวรรณ กิตติศักดิ์สุนทร
6. สตรีสมุทรปราการ นนทร๊ทูโก นายทิยานนท์ กลิ่นขจร
นางสาวสุชาดา สุดเลิศ
7. สิริรัตนาธร Trusting นายชัยวัฒน์ วรรณวงษ์
นายอนุชา ไมตรีภิรมย์
8. ลาซาล 8E88 นายชานนท์์ แซ่ลี้
นายรังสิมันต์ แสนประเสริฐ
9. ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ RPR DREAM นายสุธินันท์ อาจศัตรู
นายสุทธินัย บุญฤทธิ์
10. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) PSM COM_01 นายอภิวิชญ์ โพธิสุข
นายอธิราช แจ่มวรรณา


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน