แข่งขันโต้วาทีหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดด้านเหตุและผล

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถเสนอทีมเข้าแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • ปิดรับสมัครแล้ว
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • จัดการแข่งขันเป็นรอบๆ โดยการจับสลากแบ่งสาย ผู้ชนะจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบถัดไป
 • การแข่งขัน หัวหน้าทีมแต่ละฝ่ายเริ่มพูดคนละ 4 นาที ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายพูดคนละ 3 นาที จากนั้นหัวหน้าทีมจะสรุปจบคนละ 3 นาที
 • กรรมการกดกริ่ง 1 ครั้ง เมื่อเหลือเวลา 1 นาที และกดกริ่ง 2 ครั้ง เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถพูดต่อไปได้ไม่เกิน 30 วินาที (พิธีกรจะบอกว่า “หมดเวลา”)
 • ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด
 • ห้ามนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง
 • ผู้แข่งขันแต่งกายชุดนักเรียนที่สังกัดให้เรียบร้อยในการเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ในรอบชิงชนะเลิศ จะมีการตัดสินผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยผู้เข้าชมการแข่งขันร่วมให้คะแนน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

ญัตติที่ใช้ในการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือก
  • สมาร์ทโฟนทำให้ครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น
 • รอบ 4 ทีม
  • ไอทีซื้อตามเทรนด์ ความจำเป็นไว้ทีหลัง
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • โลกออนไลน์ ดีกว่าโลกแห่งความเป็นจริง

เกณฑ์การให้คะแนน

พูดได้ตรงประเด็นหรือญัตติที่กำหนด มีเหตุผลอ้างอิงได้เหมาะสม 25 คะแนน
ภาษาที่ใช้ การใช้ถ้อยคำสำเนียง การออกเสียงอักขระควบกล้ำชัดเจน 20 คะแนน
บุคลิกลักษณะลีลาท่าทาง การใช้อุปกรณ์และหลักฐานสนับสนุนญัตติ 20 คะแนน
มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวจิตใจ หักล้างประเด็นฝ่ายตรงข้ามได้ดี 20 คะแนน
การรักษาเวลา 15 คะแนน
รวม 100 คะแนน

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที หากทีมใดไม่รายงานตัวภายในเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
 • สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • รอบคัดเลือก – ห้องบรรยาย M03, M21, M22, M23 (ลงทะเบียน 9:00 เริ่มแข่ง 9:30 น.)
  • รอบ 4 ทีม – ห้องบรรยาย M22, M23 (ลงทะเบียน 10:30 เริ่มแข่ง 11:00 น.)
  • รอบชิงชนะเลิศ – ห้องประชุมใหญ่คณะฯ (Auditorium) เวลา 14:30 เป็นต้นไป
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555