แข่งขันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย


ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ และรู้ทันภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ต
 • เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตได้
 • เพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถเสนอทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 4 ทีม
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 20 ทีม โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจะพิจารณาจากลำดับของทีมที่ส่งเข้ามา โดยทีมแรกของแต่ละโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาก่อน หากมีที่นั่งเหลือจึงจะพิจารณาทีมในลำดับถัดไปในแต่ละโรงเรียน
 • ปิดรับสมัครแล้ว
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการหาช่องโหว่ของระบบที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งจะได้คะแนนตามที่กำหนดไว้แต่ละข้อ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดทำเอกสาร เพื่ออธิบายวิธีเจาะระบบและวิธีแก้ไขหรือป้องกัน (ภายในเวลาที่ทำการแข่งขัน)
 • คะแนนรวมของแต่ละทีมจะนับคะแนนจากจำนวนข้อที่ทำได้ กรณีที่คะแนนเท่ากันจะนับคะแนนจากเอกสาร
 • ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมไปถึงหนังสือหรือคู่มือ เข้ามาในบริเวณที่จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เฉพาะที่ผู้จัดการแข่งขันเตรียมไว้เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณการแข่งขันระหว่างเวลาแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการทุจริตด้วยวิธีใดๆ รวมถึงมีน้ำใจนักกีฬา
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:30 น.
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้โควตานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555