แข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนต่อความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน แต่ละโรงเรียนสามารถเสนอทีมเข้าแข่งขันได้ 2 ทีม
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 50 ทีม โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจะพิจารณาจากลำดับของทีมที่ส่งเข้ามา โดยทีมแรกของแต่ละโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาก่อน หากมีที่นั่งเหลือจึงจะพิจารณาทีมในลำดับถัดไปในแต่ละโรงเรียน
 • ปิดรับสมัครแล้ว
 • รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • รูปแบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 รอบ
  • รอบคัดเลือก : (เวลา 9:00 – 10:45 น.) ทำการแข่งขันโดยใช้อุปกรณ์ตอบคำถาม ตอบคำถามรูปแบบคำถามปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ โดยแข่งขันเป็นรายบุคคลและนำคะแนนของสองคนในทีมมารวมกัน
  • รอบ 5 ทีมสุดท้าย : (เวลา 11:00 – 11:40 น.) คัดทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับจากรอบคัดเลือก ตอบคำถามแบบทายภาพ จำนวน 20 ข้อ
  • รอบชิงชนะเลิศ : (เวลา 11:50 – 12:20 น.) ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับจากรอบ 5 ทีม ตอบคำถาม 10 ชุดคำถาม ทีมใดที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที หากมาสายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน เนื่องจากจะเป็นการทำลายสมาธิผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องประชุม Auditorium อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555