ติดต่อ

สอบถามข้อมูลทั่วไป

โทร : 0-2723-4942 – 3
โทรสาร : 0-2723-4946
E-mail : openhouse@it.kmitl.ac.th
ที่อยู่ : 
งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Social Network

Facebook Page : facebook.com/ITLadkrabang
Twitter : twitter.com/ITKMITL