ที่ตั้งและการเดินทาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง ทางทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทิศเหนือติดกับถนนมอเตอร์เวย์
กรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) ทิศใต้ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ มีถนนฉลองกรุงตัดผ่านกลางสถาบันในทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ใต้ และทางรถไฟสายตะวันออกตัดผ่านกลางสถาบันในทิศตะวันออก-ตะวันตก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสถาบัน เป็นอาคารเดี่ยวสูง 6 ชั้น ตั้งอยู่ริม
ถนนฉลองกรุง หากมาจากแยกเจ้าคุณทหาร (ทางทิศเหนือ) เมื่อลงสะพานข้ามถนนมอเตอร์เวย์แล้วจะเห็นคณะ
อยู่ทางด้านขวามือ

แผนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า