ชุมนุม IT Forge

IT นั้นย่อมาจาก Information Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วน Forge นั้นแปลว่า การตีเหล็ก หรือ โรงตีเหล็ก เพราะฉะนั้นเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจะหมายถึง การตีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กล้าแข็งขึ้น หรือ หมายถึงสถานที่สำหรับการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ITForge เป็นชุมนุมด้าน IT ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งรวมนักศึกษาที่มีความสนใจในการพัฒนา หรือ นำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ในสิ่งที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น การพัฒนาเกม การพัฒนาแอพลิเคชั่น ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ภายในคณะ เช่นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และการถ่ายทอดความรู้สู่ภายนอก เช่น การจัดกิจกรรมหรือการจัด Workshop เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี  
ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ของชุมนุม คือการสร้างแหล่งรวมนักศึกษาที่พร้อมจะนำความรู้ด้าน IT มาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม

กิตติภพ  ผิวนวล
ประธานชุมนุม IT Forge

Sponsor