ชุมนุมกีฬาและศิลปะการเคลื่อนไหว

หลักการและเหตุผล

ชุมนุมกีฬาและศิลปะการเคลื่อนไหว (Sport and Motion Club) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาหรือทักษะในการเคลื่อนไหว จะทำให้เกิดการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงบายมุขต่างๆได้ ซึ่งทางชุมนุมได้เล็งเห็นความสำคัญและส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาสนใจในด้านกีฬามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
  2. เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่นักศึกษาทั้งในและนอกคณะ
  3. เพื่อลดความเสี่ยงด้านอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ
  4. สนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วีร์ อายุวนานนท์
ประธานชุมนุมกีฬาและศิลปะการเคลื่อนไหว

Sponsor