การแข่งขันโต้วาที

รายละเอียดการแข่งขันโต้วาทีหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดด้านเหตุและผล
 • เพื่อส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และ เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • การสมัครให้สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คนเท่านั้น
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • แต่ละโรงเรียนสามารถเสนอชื่อเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น
 • กรอกรายละเอียดใน http://openhouse.it.kmitl.ac.th/register/debate ให้ครบถ้วนจากนั้นให้ Print ใบสมัครแข่งขัน ลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลและ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้จะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
  1. ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4946
  2. ทางอีเมลล์ที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
 • รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ถึงวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยยึดตามวันที่ส่งใบรับสมัคร
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน  

 • จัดการแข่งขันเป็นรอบๆ โดยการจับสลากแบ่งสาย ผู้ชนะจะได้สิทธิ์ในการแข่งขันรอบต่อไป
 • ในการแข่งขัน หัวหน้าทีมแต่ละฝ่ายจะเป็นคนเริ่มพูดคนละ 4 นาที ตามด้วยผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายคนละ 3 นาที และจบด้วยการพูดสรุปของหัวหน้าทีมอีก 3 นาที โดยฝ่ายเสนอเป็นคนเริ่มก่อน และสลับกับฝ่ายค้านขึ้นไปพูด
 • สัญญาณกริ่งดัง 1 ครั้ง เตือนว่าผู้พูดเหลือเวลา 1 นาทีในการพูด และดัง 2 ครั้งเพื่อเตือนว่าหมดเวลาในการพูด แต่ยังสามารถสรุปการพูดของตัวเองต่อไปได้อีก 30 วินาที จนกว่าพิธีกรจะบอกหมดเวลา
 • ห้ามนำเสนอประเด็นที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการเมือง ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนำไปสู่ความขัดแย้ง
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้แข่งขันต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด

ญัตติที่ใช้ในการแข่งขัน  

 • รอบคัดเลือก
  • ชีวิตจะสบายถ้ามีอินเทอร์เน็ต
 • รอบ 4 ทีม
  • ซื้อของออนไลน์ดีกว่าซื้อของหน้าร้าน
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • จริงหรือที่โลกออนไลน์เป็นภัยร้ายทำลายสังคม

เกณฑ์การให้คะแนน

 • พูดได้ตรงประเด็นหรือญัตติที่กำหนด มีเหตุผลอ้างอิงได้เหมาะสม
25 คะแนน
 • ภาษาที่ใช้ การใช้ถ้อยคำสำเนียง การออกเสียงอักขระ ควบกล้ำชัดเจน
20 คะแนน
 • บุคลิกลักษณะลีลาท่าทาง การใช้อุปกรณ์และหลักฐานสนับสนุนญัตติ
20 คะแนน
 • มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวจิตใจ หักล้างประเด็นฝ่ายตรงข้ามได้ดี
20 คะแนน
 • การรักษาเวลา
15 คะแนน
 • รวม
100 คะแนน

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9:00 -16.30 น. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • หากผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ทัน จะไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขัน และ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • รอบคัดเลือก
    • ห้องบรรยาย 223, 224, 225,226 (ลงทะเบียน 9:00 เริ่มแข่ง 9:30 น.)
   • รอบ 4 ทีม
    • ห้องบรรยาย 226, 223 (ลงทะเบียน 10:30 เริ่มแข่ง 11:00 น.)
   • รอบชิงชนะเลิศ
    • ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) เวลา 14:30 เป็นต้นไป
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ
  • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย
  • ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

 

Sponsor