การแข่งขันความปลอดภัยในระบบเครือข่าย

รายละเอียดการแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ และ รู้ทันภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ต และในระบบคอมพิวเตอร์
 • เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันตนเองและผู้อื่น จากภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตและในระบบคอมพิวเตอร์ได้
 • เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • การแข่งขันเป็นแบบการแข่งขันเดี่ยว
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 30 คน โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • แต่ละโรงเรียนสามารถเสนอชื่อเข้าแข่งขันได้เพียง 4 คน เท่านั้น
 • หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจะพิจารณาจาก ลำดับที่ส่งเข้ามาโดย 2 อันดับแรกของแต่ละโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาก่อน หากมีที่นั่งเหลือจึงจะ พิจารณาลำดับถัดไปในแต่ละโรงเรียน
 • กรอกรายละเอียดใน http://openhouse.it.kmitl.ac.th/register/network ให้ครบถ้วนจากนั้นให้ Print ใบสมัครแข่งขัน ลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลและ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้จะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
  1. ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4946
  2. ทางอีเมลล์ที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
 • รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ถึงวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยยึดตามวันที่ส่งใบรับสมัคร
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน  

 • การแข่งขันจะเป็นการหาช่องโหว่ของระบบและการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบในเวลาที่กำหนดไว้
 • เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขันจะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
  • ความปลอดภัยของเว็บไซต์ (Web Security)
  • วิทยาการการเข้ารหัสเบื้องต้น (Basic Cryptography)
  • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Basic Programming)
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
 • เมื่อได้คำตอบในแต่ละข้อแล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งคำตอบไปยังระบบตรวจคะแนน เพื่อตรวจความถูกต้องของคำตอบ และระบบจะเพิ่มคะแนนให้ผู้เข้าแข่งขันเมื่อคำตอบถูกต้อง
 • เวลาการแข่งขันทั้งหมด 3 ชั่วโมง
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกทำแต่ละข้อโจทย์ได้อย่างอิสระ
 • โจทย์แต่ละข้อจะมีการให้คะแนนตามความยากง่ายของโจทย์นั้น
 • เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลาที่ส่งคำตอบเข้ามาที่ระบบ)
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางทีมงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบังจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ซึ่งภายในเครื่องจะมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้
  • ระบบปฏิบัติการ Windows และ Ubuntu Linux
  • โปรแกรม Mozilla Firefox พร้อมด้วยส่วนเสริม Live HTTP Headers, Modify Headers, Edit this Cookies และ Firebug
  • โปรแกรม Google Chrome
  • โปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรม ได้แก่ C, C++, Python, Ruby, Perl, PHP 5.4, Sublime Text
  • โปรแกรมอื่นๆ ได้แก่ Netcat, cURL, Wireshark
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าถึงอินเทอร์เน็ตระหว่างการแข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆในระหว่างการแข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรือหนังสือเข้าไปในระหว่างการแข่งขัน
 • หากพบว่ามีการกระทำทุจริตหรือการกระทำอันไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้เข้าแข่งขันนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และเชิญออกจากการแข่งขันทันที
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9:00 -15.00 น. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • หากผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ทัน จะไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขัน และ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ
  • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย
  • ได้รับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้โควตานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Sponsor