การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์

รายละเอียดการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี JavaScript
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่การใช้ภาษา PHP และเทคโนโลยี JavaScript ซึ่งเป็น Open source ไปใช้งานให้มากขึ้น

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • การสมัครให้สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 15 ทีม โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • แต่ละโรงเรียนสามารถเสนอชื่อเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น
 • กรอกรายละเอียดใน http://openhouse.it.kmitl.ac.th/register/php ให้ครบถ้วนจากนั้นให้ Print ใบสมัครแข่งขัน ลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลและ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้จะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
  1. ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4946
  2. ทางอีเมลล์ที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
 • รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ถึงวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยยึดตามวันที่ส่งใบรับสมัคร
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)
 • Software, Hardware และ Framework ที่ใช้ในการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
 • Software และ Framework ที่เตรียมไว้ให้ มีการตั้งค่าเป็น Default Setting ทั้งหมด
 • พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษา PHP, HTML, CSS, JavaScript และ SQL
 • เว็บไซต์จะต้องมีรายละเอียดตามที่โจทย์กำหนด อย่างน้อยที่สุด 3 อย่างดังนี้
  • สามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้งานและนำไปประมวลผลได้จริง
  • มีการออกแบบและเรียกใช้งานฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม
  • ออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ให้มีความสวยงามเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพัฒนาเว็บไซต์บน PC และ Upload ไปยัง Server ที่จัดเตรียมไว้ให้
 • Server ที่จัดเตรียมไว้ให้มีรายละเอียดดังนี้
  • เป็น Virtual machine (Shared host)
  • CentOS 6.5 Final (x64)
  • Nginx 1.6.1, MySQL 5.5.38, phpMyAdmin 4.2.7.1, vsftpd 2.2.2
  • Account สำหรับเข้า FTP และ SQL (1 Account ต่อ 1 ทีม)
 • Version ของ Software, Framework อาจมีการอัพเดทได้ (โดยจะอัพเป็นรุ่น Stable ล่าสุด)
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่เหมาะสมนอกเหนือจากที่โจทย์ต้องการได้ตามสมควร
 • อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำหนังสือ หรือตำราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าในสถานที่แข่งขันได้
 • ไม่อนุญาตให้นำ โค้ดสำเร็จรูป เครื่องมือใดๆ หรือโปรแกรมอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น Flash Drive, External Harddisk, iPod, Memory Card, โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต เข้าในสถานที่แข่งขัน หากมีความจำเป็นต้องนำเข้ามาให้ปิดเครื่องและฝากไว้กับกรรมการหน้าห้อง
 • ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างการแข่งขัน
 • ขณะทำการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกสถานที่แข่งขัน หากมีความจำเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป
 • ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำ Document สำหรับอธิบายผลงานของตนเอง (ภายในเวลาที่ทำการแข่งขัน)
 • หลังแข่งขันเสร็จจะมี การนำเสนอผลงานและตัดสิน ณ ห้องที่ทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 13.30 น.
 • ขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารอนำเสนอผลงาน ก่อนเริ่มการตัดสิน 15 นาที
 • การตัดสินผลงาน จะให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการ และผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น โดยให้เวลาทีมละ 5 – 10 นาที
 • หากพบว่ามีการกระทำทุจริตหรือการกระทำอันไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้เข้าแข่งขันนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และเชิญออกจากการแข่งขันทันที
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ระบบมี Function ครบถ้วนและถูกต้องตามที่โจทย์กำหนด
50 คะแนน
 • เทคนิคที่นำมาพัฒนาระบบ
10 คะแนน
 • ออกแบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสม
20 คะแนน
 • การใช้งาน และ Interface ต่างๆ ของหน้าเว็บมีความสวยงามเหมาะสม
10 คะแนน
 • Document และ การนำเสนอผลงานมีความน่าสนใจ
10 คะแนน
 • รวม
100 คะแนน

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9:00 -15.00 น. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • หากผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ทัน จะไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขัน และ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 207 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ
  • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย
  • ได้รับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะต้องมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้โควตานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Sponsor