การแข่งขันตอบปัญหา

รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนต่อความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • การสมัครให้สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คนเท่านั้น
 • รับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 50 ทีม โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร
 • แต่ละโรงเรียนสามารถเสนอชื่อเข้าแข่งขันได้เพียง 2 ทีม เท่านั้น
 • หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจะพิจารณาจาก ลำดับของทีมที่ส่งเข้ามาโดย ทีมแรกของแต่ละโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาก่อน หากมีที่นั่งเหลือจึงจะ พิจารณาทีมในลำดับถัดไปในแต่ละโรงเรียน
 • กรอกรายละเอียดใน http://openhouse.it.kmitl.ac.th/register/quiz ให้ครบถ้วนจากนั้นให้ Print ใบสมัครแข่งขัน ลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลและ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้จะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
  1. ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4946
  2. ทางอีเมลล์ที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
 • รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ถึงวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยยึดตามวันที่ส่งใบรับสมัคร
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน  

 • รูปแบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 รอบ
  • รอบคัดเลือก: (เวลา 9:00 – 10:45 น.)
   ทำการแข่งขันโดยใช้อุปกรณ์ตอบคำถาม ตอบคำถามรูปแบบคำถามปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ โดยแข่งขันเป็นทีมช่วยเหลือกัน
  • รอบ 5 ทีมสุดท้าย: (เวลา 11:00 – 11:40 น.)
   คัดทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับจากรอบคัดเลือก ตอบคำถามแบบทายภาพ จำนวน 20 ข้อ         
  • รอบชิงชนะเลิศ: (เวลา 11:50 – 12:20 น.)
   ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับจากรอบ 5 ทีม ตอบคำถาม 8 ชุดคำถาม โดย เมื่อเลือกชุดคำถามแล้ว ทีมที่เป็นผู้เลือกชุดคำถาม สามารถตอบได้ 1ครั้ง หากตอบถูกจะได้คะแนน แต่หากตอบผิดอีกฝ่ายจะมีสิทธิ์ตอบ และ หากอีกฝ่ายตอบผิด สิทธิ์ในการตอบก็จะกับไปหาทีมที่เป็นผู้เปิดแผ่นป้าย หากทีมที่เป็นผู้เปิดแผ่นป้าย ตอบผิดรอบที่ 2 ทีมที่ 2 ก็จะมีโอกาสตอบอีกหนึ่งครั้ง หากตอบผิดอีก ข้อนั้นถือว่าเป็นโมฆะ ทีมใดที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
 • หากพบว่ามีการกระทำทุจริตหรือการกระทำอันไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้เข้าแข่งขันนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และเชิญออกจากการแข่งขันทันที
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9:00 -15.00 น. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • หากผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ทัน จะไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขัน และ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องบรรยาย M21 ชั้นลอย อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ
  • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย
  • ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

 

Sponsor