ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลทั่วไป

โทรศัพท์
0-2723-4936 ต่อ 45
Email
openhouse@it.kmitl.ac.th
ที่อยู่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Social Network

Facebook
facebook.com/ITLadkrabangOpenhouse
Twitter
twitter.com/ITKMITL

Sponsor