Developer

ผู้จัดทำเว็บไซต์หลัก

 • นายธีธัช เจียรักสุวรรณ (jellopy.t@gmail.com)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 • นางสาวกันต์ฤทัย ประเสริฐพันธุ์ (kanrithai@hotmail.com)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 

ผู้จัดทำเนื้อหา

 • นายธีธัช เจียรักสุวรรณ (jellopy.t@gmail.com)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 

ผู้จัดทำแกลอรี่

 • นายภาณุวัฒน์ สุทธินโรดม (alphabsr@hotmail.com)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 

ผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลลงทะเบียนชมงาน และสมัครแข่งขัน

 • นายธีธัช เจียรักสุวรรณ (jellopy.t@gmail.com)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 

กราฟิคดีไซน์

 • นายณัฐวุฒิ คุมภะสาโน (nuttawut@it.kmitl.ac.th)
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาวกันต์ฤทัย ประเสริฐพันธุ์ (kanrithai@hotmail.com)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 

Facebook Page ITLadkrabang Openhouse

 • นายธนดล ดียิ่ง (boat14477@hotmail.com)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 • นางสาวเจณิสตา อานัน (dear_cass_yunaje@hotmail.com)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2

Sponsor