แนะนำหลักสูตรไอทีลาดกระบัง

 

การบรรยาย "แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" เชิญพบปะพูดคุยกับอาจารย์และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อข้อความแตกต่างของหลักสูตรระหว่างสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสอบถามข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาได้ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 9:00 - 12:00 น.

 

Sponsor