การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการนำผลงานต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ มาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชมและศึกษา บริเวณโถงชั้นล่างอาคารคณะฯ

ทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ในเชิงวิชาการจากทั้งจากผลงานของนักศึกษา, งานวิจัยภายในคณะ รวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆ ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารคณะฯ ตลอดทั้งวัน

 

Sponsor