การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports)


วัตถุประสงค์

การสมัครเข้าแข่งขัน

รูปแบบและกติกาการเข้าแข่งขัน

ข้อห้าม

การประท้วงการแข่งขัน

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

รางวัล

หมายเหตุ

***การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและทางกรรมการสามารถเปลี่ยนกติกาการแข่งขันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า