การแข่งขันตอบคำถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


วัตถุประสงค์

การสมัครเข้าแข่งขัน

รูปแบบและกติกาการเข้าแข่งขัน

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน