การแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์


วัตถุประสงค์

การสมัครเข้าแข่งขัน

รูปแบบและกติกาการเข้าแข่งขัน

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน