การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดโครงงาน IT (IT Project Contest)


วัตถุประสงค์

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าแข่งขัน

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

กิจกรรม วันที่
เปิดรับสมัครบนเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th 11 กรกฎาคม 2559
หมดเขตรับสมัคร 18 สิงหาคม 2559
ประกาศผลบนเว็บไซต์ http://openhouse.it.kmitl.ac.th 22 สิงหาคม 2559
วันนำเสนอแนวคิด 26 สิงหาคม 2559

การแข่งขันแบ่งเป็นสองรอบ ดังนี้

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

รางวัล

หมายเหตุ

FAQ

  1. ทำไมคุณถึงควรเข้าแข่งขันนำเสนอแนวคิดโครงงาน IT
  2. การแข่งขันนำเสนอแนวคิดโครงงาน IT ในครั้งนี้เราได้จำลองเหตุการณ์ เหมือนคุณและเพื่อนๆ มีไอเดียดีๆ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ใช้กันในชีวิตประจำวันมาสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆ และอยากจะต้องบริษัท IT startup และต้องหาเงินทุนโดยการนำไอเดียของคุณนั้นนำเสนอ ให้คณะกรรมการ (คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นั้นอยากที่จะลงทุนกับกับไอเดียที่คุณนำเสนอ

  3. ฉันจำเป็นจะต้องเขียนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ออกมาจนสมบูรณ์ เพื่อนำมานำเสนอที่งานประกวดหรือไม่
  4. ไม่จำเป็นครับ สำหรับคณะกรรมการจะตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจในเชิงการตลาด การนำไปใช้ประโยชน์ และความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยี เป็นหลัก การมีชิ้นงานมานำเสนอนั้นไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใด

  • Business Canvas คืออะไร
  • สามารถเข้าไปอ่านที่ เว็บไซต์นี้ โดย Business model canvas ที่ทางเราต้องการนั้นจะเป็นฉบับย่อซึ่งจะมีเฉพาะหัวข้อที่สำคัญและไม่ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้สมัครในระบบมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • การเขียน Storyboard ควรทำอย่างไร
  • Storyboard คือ การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยสำหรับการแข่งขัน IT Project Contest นี้เราจะเน้นไปที่ว่าแนวคิดของซอฟต์แวร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ผู้สมัครนำเสนอมานั้นมีความน่าสนใจในเชิงการตลาดอย่างไร กล่าวคือสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้นการวาด Storyboard จึงควรเริ่มจากการเล่าเรื่องว่า ผู้ใช้เป้าหมายของคุณนั้นกำลังประสบปัญหาอะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และสิ่งประดิษฐ์ หรือ ซอฟต์แวร์ของคุณนั้นจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรร