กำหนดการ

IT Ladkrabang Open House 2016

26 สิงหาคม 2559
เวลา 9.00 - 16.30 น.


กิจกรรม รายละเอียด เวลา
นิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
สถานที่: บริเวณห้องแสดงผลงานชั้น 1 และภายในอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09:00 – 16:30 น.
“Talk for Touch” สัมผัสหลักสูตรชีวิตไอที
  • แนะนำคณะฯ และหลักสูตร
  • ทุนการศึกษา หอพัก ชุมนุม และสภาพแวดล้อม
  • แนะนำวิชาชีพและงานด้านไอทีโดยคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ผู้ปกครองสมัครผ่านเว็บไซต์
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09:00 – 10:30 น.
กิจกรรม IT Career Workshop สัมผัสประสบการจริงในการเป็นนักไอที แนะนำโดยอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ เช่น การทำ workshop สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ และแขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (จัดเป็นรอบๆ รอบละ 45 นาที)
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่: ห้องบรรยาย M17, M03, M04, M21 และ M22 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10:30 – 15:00 น.
การแข่งขันตอบปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันเพื่อทดสอบความรู้ทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด
สถานที่: ห้องบรรยาย 226 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.00 – 16.00 น.
การแข่งขันกีฬาอิเล็คทรอนิกส์ (E – sports) การแข่งขันเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสแสดงความสามารถในกีฬาอิเล็คทรอนิกส์ (E-sports)
เป็นการฝีกการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมอยากทำการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเล่นเกมให้เกิดประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด
สถานที่: ห้อง 106 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.00 – 16.00 น.
การแข่งขันกิจกรรม Pitching (การประกวดโครงงาน) การแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสในน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ (IT-based innovation) ที่มีศักยภาพทางการตลาด และมีความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด
สถานที่: ห้องบรรยาย 224,225 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.00 – 16.00 น.
การแข่งขันด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การแข่งขันเพื่อทดสอบทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2 อาคารคณะฯ
09.00 – 16.00 น.
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript การแข่งขันเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ และทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ JavaScript
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 207 ชั้น 2 อาคารคณะฯ
09.00 – 16.00 น.
การเสวนาเรื่อง “แนวโน้มการศึกษาทางด้านไอที” การเสวนาเรื่อง “แนวโน้มการศึกษาทางด้านไอที” โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก “Dek-D.com และทีมงาน”
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) คณะฯ
13.00 - 14.00 น.
การเสวนาเรื่อง “สุขภาพดีไอทีช่วยได้” การเสวนาเรื่อง “สุขภาพดีไอทีช่วยได้” โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก “Booky HealthyWorld และทีมงาน”
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) คณะฯ
14.00 – 15.00 น.
กิจกรรม Workshop จาก Microsoft
Office Mix, Office Sway, Microsoft Classroom บน Office 365 Education, Game-Based Learning ด้วย Minecraft Redstone
กิจกรรมโดยนักศึกษา Microsoft Student Partners จากบริษัท Microsoft ประเทศไทย
หัวข้อ การสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนด้วย Office Mix, Office Sway และ Microsoft Classroom บน Office 365 Education และสนุกกับการเรียนรู้ยุค Game-Based Learning ด้วย Minecraft Redstone
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป
สถานที่: ห้องบรรยาย M23
10.00 – 16.00 น.
พบปะรุ่นพี่เตรียมความพร้อมสู่ไอทีลาดกระบัง “ToBeIT@KMITL” นำแนะเกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย และการเตรียมสอบเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง โดยรุ่นพี่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่: ห้องบรรยายห้อง M13 และ M14
13.00 – 16:30 น.
เยี่ยมชมคณะฯ เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย common room (ห้องสันทนาการ) ชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษา ฯลฯ
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย common room ชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษา ฯลฯ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 - 5
09.00 – 16.30 น.
กิจกรรมจากชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษาในคณะ กิจกรรมจากชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษาในคณะ เช่น
  • ชุมนุม AGAPAE (สันทนาการ)
  • ชุมนุม PHOTO (ถ่ายรูป)
  • ชุมนุม INFONIC (ดนตรี)
  • ชุมนุม เกมกระดานและอนิเมะ (เกม)
สถานที่: บริเวณลานหน้าอาคารคณะฯ
09.00 – 16.30 น.