ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์

ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา
ST.MARY 1 มาเรียลัย
ST.MARY 2 มาเรียลัย
AC YOUTH อัสสัมชัญ
ไม่ได้มาเพื่อโก๊ดดดดดดดดดดดดัน เบญจมราชรังสฤษฎิ์
นอนในถังน้ำแข็ง @SW สวรรค์อนันต์วิทยา
Dev Logic พิบูลวิทยาลัย
SAME ประภามนตรี๒
GJK-DS27 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
PPM BE ONE ประภามนตรี
NoSQL จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี