กำหนดการ

IT Ladkrabang Open House 2017

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


กิจกรรม รายละเอียด เวลา
ลงทะเบียนเพื่อเข้างาน ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้างาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2017
สถานที่: A1 บริเวณทางเข้าภายในอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
08:00 – 9:00 น.
พิธีเปิดงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2017 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2017
สถานที่:ภายในอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 1
08:30 น.
นิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
สถานที่: บริเวณห้องแสดงผลงานชั้น 1 และภายในอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
08:00 – 16:30 น.
“Make IT Lively” เรื่องราวดีๆ ที่ IT ลาดกระบัง
 • แนะนำคณะฯ และหลักสูตร
 • ทุนการศึกษา หอพัก ชุมนุม และสภาพแวดล้อม
 • แนะนำวิชาชีพและงานด้านไอทีโดยคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ผู้ปกครองสมัครผ่านเว็บไซต์
สถานที่: หอประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 1
09:00 – 11:00 น.
กิจกรรม IT Career Workshop สัมผัสประสบการจริงในการเป็นนักไอที แนะนำโดยอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ เช่น การทำ workshop สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 แขนงวิชา คือ
 • แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม กิจกรรม AR Animate : ขยับขับเคลื่อนด้วย AR
 • แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กิจกรรม Give a Brain to LEG : ใส่กึ๋นให้เลโก้
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ กิจกรรม IoT Connecting Things : เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งด้วย IoT
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ กิจกรรม Data Sci Find Pokmeon : ค้นหาโปรเกม่อนด้วยวิทยาการข้อมูล

 • กลุ่มเป้าหมาย:นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถานที่: ห้องบรรยาย M03, M04, M21 และ M22 ชั้น M
  11:00 – 14:30 น.
  การแข่งขันแก้ปัญหา เชิงวิเคราะห์ (Data Analysis) การแข่งขันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนให้ความสนใจในการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงตัวเลข และการแก้ปัญหาเชิงวิทยาการข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครในนามโรงเรียน
  สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 304 ชั้น 3
  09.00 – 15.00 น.
  การแข่งขันกีฬาอิเล็คทรอนิกส์ (E – sports) การแข่งขันเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสแสดงความสามารถในกีฬาอิเล็คทรอนิกส์ (E-sports)
  เป็นการฝีกการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมอยากทำการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเล่นเกมให้เกิดประโยชน์
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครในนามโรงเรียน
  สถานที่: ห้อง 106 ชั้น 1 (บริเวณใกล้จุดลงละเทียนเข้างาน)
  09.00 – 15.00 น.
  การประกวดโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School IT Student Project Contest) การแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดใหม่ๆ ในการนวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ มีความน่าสนใจทั้งในเชิงการตลาดและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ น้องๆ ได้ฝึกฝนการนำเสนอผลงาน
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครในนามโรงเรียน
  สถานที่: ห้องบรรยาย 225,226 ชั้น 2
  09.00 – 15.00 น.
  การแข่งขันด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Network security) การแข่งขันเพื่อนักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ และรู้ทันภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตและในระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตและในระบบคอมพิวเตอร์ได้
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครในนามโรงเรียน
  สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2 อาคารคณะฯ
  09.00 – 15.00 น.
  การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript การแข่งขันเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ และทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ JavaScript
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด
  สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 207 ชั้น 2 อาคารคณะฯ
  09.00 – 15.00 น.
  การเสวนาเรื่อง “Network SDN” การเสวนาเรื่อง “ Network SDN ” เป็นการเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Network SDN จาก บริษัท vmware
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
  สถานที่: ห้องบรรยาย M 23 ชั้น M
  10.00 - 10.45 น.
  กิจกรรม Workshop จาก Microsoft กิจกรรมโดยนักศึกษา Microsoft Student Partners จากบริษัท Microsoft ประเทศไทย
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป
  สถานที่: ห้องบรรยาย M 16 ชั้น M
  10.00 – 16.00 น.
  เยี่ยมชมคณะฯ เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย ห้อง Server, common room (ห้องสันทนาการ) ชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษา ฯลฯ
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถานที่:ลงทะเบียนการเยี่ยมชม บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ (Auditorium)
  09.00 – 16.30 น.
  กิจกรรมจากชุมนุม ของนักศึกษา กิจกรรมจากชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษาในคณะ เช่น
 • ชุมนุมกิลด์นักวาด (Let’s Draw)
 • ชุมนุม POTO+ MAG (ถ่ายรูป)
 • ชุมนุม Inphonic (ดนตรี)
 • ชุมนุม วิจัยอนิเมะและเกมกระดาน (เกม)

 • สถานที่: บริเวณลานหน้าอาคารคณ และบริเวณโถง ชั้น 1
  09.00 – 16.30 น.
  การเสวนาเรื่อง “ชีวิตจริง Game Developer” การเสวนาเรื่อง “ชีวิตจริง Game Developer” เป็นการเสวนาถึงชีวิตจริงของ Game Developers ว่าเป็นอย่างไร โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาเกมส์
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
  สถานที่:ห้องบรรยาย M 23 ชั้น M
  13.00 - 15.00 น.