วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ?

ในทุกบริษัทและในทุกอุตสาหกรรมได้มีข้อมูลจำนวนมากไว้ในครอบครองอยู่แล้ว ในตอนนี้หลายบริษัทได้เริ่มตระหนักว่า พวกเขาต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรนี้จึงสอนถึงการได้มาซึ่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพื่อทำให้ได้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด – เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) ของประเทศ

โอกาสในการหางาน

และเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพ

 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 • สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect)
 • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
 • นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer)
 • นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer)

ทำไมต้องเรียน

วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ที่ สจล.

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิทยาการข้อมูลหลักสูตรแรกในประเทศไทย มีความร่วมมือกับภาคเอกชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะความชำนาญทั้งในระดับพื้นฐานและในระดับสูง มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวได้ในอนาคต

ภาพบรรยากาศในรั้วไอที

ค่าเล่าเรียน

32,000
บาท/ภาคการศึกษา

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ประกาศวันและจำนวนการรับสมัครในระบบ TCAS

TCAS 1

( พอร์ทฟอลิโอ )
2 พ.ย. 2563
 • รับสมัครจำนวน 10 คน

TCAS 2

( รอบโควต้า )
26 ก.พ. 2564
 • รับสมัครจำนวน 20 คน

TCAS 3

( Adminssion 1 )
7-15 พ.ค. 2564
 • รับสมัครจำนวน 15 คน

TCAS 3

( Admission 2)
7-15 พ.ค. 2564
 • รับสมัครจำนวน 5 คน