Add Your Heading Text Here

โครงงานควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย

โครงงานควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
โครงงานนี้เกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Access Control) สำหรับธนาคาร ซึ่งในโครงงานนี้ใช้ทั้งความรู้ทางด้าน Computer Programming และ Computer Network โดยได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้เครื่องจักรทำงานในการตั้งค่าต่างๆ ของระบบเครือข่าย

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา: COOPERATIVE EDUCATION