Add Your Heading Text Here

แอปพลิเคชั่นแนะนำเมนูอาหารโดยค้นหาด้วยข้อมูลวัตถุดิบที่มีอยู่

แอปพลิเคชั่นแนะนำเมนูอาหารโดยค้นหาด้วยข้อมูลวัตถุดิบที่มีอยู่
วัตถุประสงค์
1) ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิด Semantic Search สำหรับ Mobile Application
2) ศึกษาการทำระบบ Ontology มาประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำในเชิงความคิด (Conceptualization) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) พัฒนาโปรแกรมค้นหาเมนูอาหารโดยใช้ชื่อวัตถุดิบที่มีอยู่โดยสามารถไม่ได้ใช้เพียงแค่ Keywordอย่างเดียว สามารถคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาประมวลผลได้
4) Mobile Application นี้จะช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีเวลาเร่งรีบไม่สามารถออกไปหาซื้อวัตถุดิบหรือมีงบที่จำกัดต้องการทำอาหารรับประทานเองโดยใช้วัตถุดิบที่มีเหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำ
นายกษิดิศ วชิราชัย
นางสาวณัฐมน เที่ยงธรรม

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 06016225: PROJECT 2