Add Your Heading Text Here

IDE Plugin to Manage and Review Team-based Keyword for Automated Acceptance Test

IDE Plugin to Manage and Review Team-based Keyword for Automated Acceptance Test
โครงงานนเป็นการพัฒนาต่อของ โครงงานปลั๊กอินอะตอมสำหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติที่มีชื่อว่า “การพัฒนาปลั๊กอินของไอดีอีสำหรับการจัดการและใช้สคริปต์ทดสอบของทีมด้วยโรบอทเฟรมเวิร์ค” โดยตัวระบบของปลั๊กอินจะทำงานร่วมกับเว็บแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรต่าง ๆ (เช่น คีย์เวิร์ด กรณีทดสอบ ประวัติการรันการทดสอบของโรบอทเฟรมเวิร์ก) เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกของผู้ทดสอบในการเขียนสคริปต์โรบอทเฟรมเวิร์กร่วมกันเป็นทีม โดยวัตถุประสงคข์องโครงงานนี้คือ เพื่อเพิ่มความสามารถของปลั๊กอินให้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ยกตัวอย่างคุณลักษณะหลักของระบบที่พัฒนาขึ้น เช่น การทำให้เป็นปัจจุบันของคีย์เวิร์ดระหว่างผู้ใช้งานตามเวลาจริง การทวนสอบคีย์เวิร์ดภายในทีมทดสอบโดยหัวหน้าของทีม การจัดเก็บผลการทดสอบหลังจากรันการทดสอบ เป็นต้น

ผู้จัดทำ
นายภาณุเดช สุคนธสุโชติ
นายเปรมวุฒิ คล้ายฉิม

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 06016225: PROJECT 2