Add Your Heading Text Here

Think Took: Waste – sorting education with Game-Based Learning

Think Took: Waste – sorting education with Game-Based Learning
ในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโม้มรุนแรงขึ้นคือปัญหาขยะมูลฝอย ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่แก้ปัญหาในภาครวม โดยวิธีแก้ปัญหาหลายวิธีได้ถูกนำมาใช้ ทั้งในระดับสังคมหรือชุมชน เช่น การรณรงค์ การให้ข้อมูล รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึก แต่ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสับสนสำหรับสังคมในปัจจุบัน หรือในระดับตัวผู้พัฒนาจึงมีจุดประสงค์ที่จะนำหลักการเรียนรู้ด้วยเกม (Game-based Learning) มาใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ในการแยกขยะสำหรับเด็ก (อายุ 10-13 ปี) ที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอน เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเล่นและเรียนรู้เรื่องการแยกขยะ รวมถึงสร้างพฤติกรรมในการแยกขยะที่ถูกต้องให้กับเด็กไปในเวลาเดียวกันได้ เช่น มีการเก็บบันทึกคะแนนสถิติการแยกขยะของผู้เล่นเอาไว้เป็นตัวเลขที่วัดผลได้ชัดเจน ซึ่งการสร้างพฤติกรรมให้กับผู้เล่นจะสามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในที่สุด

ผู้จัดทำ
นางสาวชนิกานต์ โอชัยกุล

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 06016225: PROJECT 2