Add Your Heading Text Here

Towards Collaborative Programming for Multiple Coders and Reviewers in ​​​Interactive Notebook Environment

Towards Collaborative Programming for Multiple Coders and Reviewers in ​​​Interactive Notebook Environment
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบจับคู่ ไปเป็นรูปแบบการทำงานเป็นทีมที่สามารถทำงานได้หลายคน
2. สามารถทำงานและเห็นการทำงานของคนในทีมได้แบบเรียลไทม์
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันภายในทีม
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และฝึกฝนการเขียนโปรแกรมสำหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ ให้เรียนรู้ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
5. เพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้นักเขียนโปรแกรมมือใหม่ในการเขียนโปรแกรม

ผู้จัดทำ
นางสาวสุทธิดา สัจจะสรรเสริญ
นางสาวจิราวรรณ เชื้อประดิษฐ์

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 06016225: PROJECT 2