วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ?

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจำเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคคลากรด้านนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความรู้เฉพาะด้านในแขนงใดแขนงหนึ่ง อันได้แก่ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม

โอกาสในการหางาน

และเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพ

 • นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)
 • นักออกแบบระบบเครือข่าย (Network System Designer)
 • นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
 • นักออกแบบ UI/UX นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)

ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ได้รับอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 27,092.96 บาท

ทำไมต้องเรียน

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ สจล.

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอในการประกอบอาชีพทั่วไป เช่น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น จากความเชี่ยวชาญตามกลุ่มวิชาเฉพาะแขนงที่เลือก ยังสามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตน

ภาพบรรยากาศในรั้วไอที

ค่าเล่าเรียน

32,000
บาท/ภาคการศึกษา

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ประกาศวันและจำนวนการรับสมัครในระบบ TCAS

TCAS 1

( พอร์ทฟอลิโอ )
2 พ.ย. 2563
 • รับสมัครจำนวน 25 คน

TCAS 2

( รอบโควต้า )
26 ก.พ. 2564
 • รับสมัครจำนวน 70 คน

TCAS 3

( Adminssion 1 )
7-15 พ.ค. 2564
 • รับสมัครจำนวน 100 คน

TCAS 3

( Admission 2)
7-15 พ.ค. 2564
 • รับสมัครจำนวน 15 คน