กิจกรรมการแข่งขัน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสแสดงความสามารถในกีฬา E-sport
 • เพ่ือเป็นการฝึกการทางานร่วมกันเป็นทีม
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมอยากทาการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเล่นเกมให้เกิดประโยชน์

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การสมัครจะแยกเป็น 2 ประเภท
  • ประเภทโควตา ตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ 32 ทีม (โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)
  • ประเภทอิสระ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทีมต่างโรงเรียน 32 ทีม
   **รวมทั้งสิ้น 64 ทีม
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่าน้ัน
 • ช่ือทีมและชื่อผู้เล่น ต้องเป็นคาท่ีไม่มีความหมายผิดต่อ หลักศีลธรรม ไม่มีความหมายลบหลู่ผู้อ่ืน (ยกตัวอย่างเช่น:ห้ามใช้คาหยาบคาย ลากมกอนาจาร ส่อเสียด เหยียดหยาม ดูถูก ก้าวร้าว เป็นต้น)
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องกดเข้ากลุ่ม FB : IT@KMITL OPENHOUSE2018 ROV Tournament เพื่อรับทราบข้อมูลที่จาเป็นและสายการแข่งขัน
 • เร่ิมรับสมัครต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2561
 • กรอกข้อมูลลงใบสมัครในhttps://openhouse.it.kmitl.ac.thให้ครบถ้วนและถูกต้องจากนั้นให้พิมพ์ ใบสมัครการแข่งขัน (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลและพิมพ์จากระบบเท่าน้ัน หากนอกเหนือจากน้ีจะ ถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทาง ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • ทางระบบส่งใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
  • ทางไปรษณีย์
   หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานต้องได้รับเอกสารการสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เงื่อนไขการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามรายละเอียดต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์
   งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ทางอีเมลที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
  • ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4910

รูปแบบการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบทีม ทีมละ 6 คน (ตัวจริง 5 คน ตัวสารอง 1 คน รับไม่เกิน 32 ทีม ในแต่ละประเภท)
 • ในรอบ 64 ทีม 32 ทีม และ 16 ทีม จะเป็นการแข่งขันออนไลน์ Single Elimination : Best of 1 (แพ้ตกรอบ)
 • ในรอบ 8 ทีม และ 4 ทีม จะเป็นการแข่งขันออฟไลน์ Single Elimination : Best of 1 (แพ้ตกรอบ)
 • ในรอบ ชิงชนะเลิศ จะเป็นการแข่งขันออฟไลน์ Best of 3 (ชนะ 2 ใน 3 เกม)
 • ระบบการแข่งขัน : 5 vs 5
 • แผนที่ : Caldavar Valley
 • ประเภท : ทัวร์นาเม้นต์ โหมด ( Tournament mode )
 • จะมีการประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าแข่งขันเมื่อการสมัครครบจานวนและตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว ก่อนประกาศสายการแข่ง
**ในการแข่งขัน ออฟไลน์ จะแข่งที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น.

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องนาโทรศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
 • หากทีมใดไม่สามารถมาในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จะต้องทาการแจ้งก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 • ห้ามมีการใช้ข้อผิดพลาดของเกม (Bug) ในการแข่งขัน
 • ถ้าผู้เล่นคนไหนถูกพบว่าทา Stream Snipe จะถูกปรับตกรอบทันที
 • การก่อกวน หรือทาให้เกิดปัญหาใด ๆ ที่ส่งผลต่อการแข่งขัน ทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน จะถูกตัด สิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ห้ามพิมพ์คาหยาบคายหรือคาที่มีความหมายถากถางที่ไม่แสดงถึงความมีน้าใจนักกีฬาในการแข่งขัน หากพบปรับแพ้ทันที
 • ไม่อนุญาติให้สลับตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน และเปลี่ยนชื่อผู้เล่นหลังจากลงทะเบียนแล้ว
 • ในการแข่งขันรอบออนไลน์ จะต้องทาการส่งผลการแข่งขันในเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • หากมีผู้เล่นหลุดระหว่างการแข่งขัน และจาเป็นต้องเริ่มเกมใหม่ ต้องทาการเลือกและแบน ฮีโร่ให้ เหมือนกับในเกมที่มีปัญหา
 • หากทีมใดได้ first blood แล้ว จะไม่สามารถเริ่มเกมใหม่ได้ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
 • หากพบว่าทีมใดทาผิดกฎการแข่งขัน จะต้องรีบแจ้งทีมงานทันที ก่อนสรุปผลการแข่งขันของวันนั้น
 • คาตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันได้ตาม ความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันออนไลน์ จะทาการแข่งขัน ในวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2561 เวลา 20.00 น.
 • การแข่งขันออฟไลน์ แข่งที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • สถานที่จัดการแข่งขันห้อง 223 และ 226 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบพร้อมทั้ง นาบัตรประจาตัวนักเรียนมาด้วย
 • การมอบของรางวัล จะมอบในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร