กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ IT LADKRABANG OPENHOUSE 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ และรู้ทันภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตและในระบบคอมพิวเตอร์
 • เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตและในระบบคอมพิวเตอร์ได้
 • เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นตัวแทนจากโรงเรียนในการเข้าแข่งขัน
 • การแข่งขันจะแข่งขันในรูปแบบทีม ทีมละ 2 คน
 • ในการแข่งขันจะจำกัดจำนวนทีมไว้ที่ 15 ทีม
 • หากผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันจะพิจารณาจากการตอบคำถามในการกรอกใบสมัคร
 • กรอกข้อมูลใบสมัครใน https://openhouse.it.kmitl.ac.th ให้ครบถ้วนและตอบคำถามให้ครบถ้วน จากนั้นให้ Print ใบสมัครแข่งขัน ลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุม (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บและเอกสารที่ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้ถือว่าการสมัครการแข่งขันนั้นไม่สมบูรณ์) สามารถส่งใบสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
  • ทางระบบส่งใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
  • ทางไปรษณีย์ หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานต้องได้รับเอกสารการสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
   งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ทางอีเมลท่ี openhouse@it.kmitl.ac.th
  • ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4910
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกรฏาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 • คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันจันทร์ที่ 15สิงหาคม 2561 ทางเว็บ https://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบกติกาการแข่งขัน

 • รูปแบบการแข่งขันจะเป็นการหาช่องโหว่ของระบบเพื่อแก้ปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้
 • การคิดคะแนนในแต่ละข้อจะแบ่งตามความยากของข้อนั้นๆข้อที่มีความยากมากจะได้คะแนนมากกว่าข้อที่มีความยากน้อยลงมา
 • ในการคิดคะแนนของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องส่งคำตอบที่ได้เพื่อยืนยันความถูกต้องกับระบบตรวจสอบและหากคำตอบถูกจะได้คะแนนตามที่กำหนดไว้ของข้อนั้นๆ
 • เนื้อหาของการแข่งขันนั้นจะเกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยของเว็บไซต์(web security), วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (Basic Cryptography) , ทักษะการเขียนโปรแกรม(Programming Skill) และ ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security)
 • เวลาการแข่งขันทั้งหมด 3 ชั่วโมง
 • ในการแข่งขันนั้นจะมีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ 1 เครื่องต่อทีม ซึ่งจะใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ชัน 18.04 และ windows 7 ที่ติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและปลั๊กอินที่จำเป็นต่อการแก้โจทย์ปัญหา
 • อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างการแข่งขันแต่ไม่อนุญาตให้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก
 • อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้หนังสือ หรือคู่มือต่างๆ เข้ามาในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน
 • หากพบความพยายามในการทุจริตในการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจัดขึ้นวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.30 น.
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที
 • ในการคิดคะแนนของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องส่งคำตอบที่ได้เพื่อยืนยันความถูกต้องกับระบบตรวจสอบและหากคำตอบถูกจะได้คะแนนตามที่กำหนดไว้ของข้อนั้นๆ
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนาบัตรประจาตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการเข้าแข่งขันและมอบรางวัลในเวลา 16.00 น. ของวันที่ทําการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร
หมายเหตุ
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้การพิจารณาจาก Portfolio รอบที่ 1 (โควต้าความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)