กิจกรรมการแข่งขัน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ความสนใจในการคิดเชิงตรรกะการคิดเชิงตัวเลขและการแก้ปัญหาเชิงวิทยาการข้อมูล
 • เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถเสนอทีมเข้าแข่งขันได้ 2 ทีมเท่านั้น
 • รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจานวน 15 ทีม โดยให้สิทธ์ิผู้สมัครตามลาดับก่อนหลังของการสมัคร
 • หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจานวนมาก สิทธ์ิในการเข้าร่วมการแข่งขันจะพิจารณาจากลาดับของ ทีมที่ส่งเข้ามา โดยทีมแรกของแต่ละโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาก่อน และหากมีท่ีน่ังเหลือก็จะพิจารณา ทีมในลาดับต่อไปของแต่ละโรงเรียน
 • กรอกข้อมูลใบสมัครใน https://openhouse.it.kmitl.ac.th ให้ครบถ้วนและถูกต้องจากนั้นให้ Print ใบ สมัครการแข่งขัน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม (รับเฉพาะใบสมัครท่ีกรอกข้อมูล และ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากน้ีจะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • ทางระบบส่งใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
  • ทางไปรษณีย์
   หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานต้องได้รับเอกสารการสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
   งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ทางอีเมลที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
  • ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4910
 • รับสมัครตั้งแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561
 • คณะกรรมการประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขันวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ
  • รอบที่ 1 (09.00 – 11.00 น.) : การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (Logical and numerical reasoning)
  • รอบที่ 2 (13.00 – 15.00น.) : การแก้ปัญหาเชิงวิทยาการข้อมูล (Datascience)
 • เมื่อเริ่มการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์ปัญหาตามหัวข้อที่ได้กาหนดไว้ในแต่ละรอบผู้เข้า แข่งขันต้องเขียนผลลัพธ์และแนวคิดในการแก้ปัญหาลงในกระดาษคาตอบ และส่งกระดาษคาตอบ ภายในเวลาที่กาหนด
 • การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันแบบกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มสามารถปรึกษาและร่วมกันหาคาตอบได้
 • ผู้จัดการแข่งจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาดังนี้
  • Microsoft Excel
  • Python,PythonIDLE,SublimeText
  • Java,NetBeans,Eclipse
  • RapidMiner
 • การตัดสินการแข่งขันผู้ตัดสินพิจารณาจากคะแนนรวมที่ผู้แข่งขันสามารถทาได้จากทั้งรอบที่ 1 และ รอบที่ 2
 • อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหนังสือ เอกสารย่อ หรือตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าในสถานที่แข่งขันได้
 • ไม่อนุญาตให้นาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โค้ดสาเร็จรูปเครื่องมือใดๆหรือโปรแกรมอื่นๆรวมถึงอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น Flash Drive, External Hard disk, iPod, Memory Card, โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเข้าในสถานที่แข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้ทาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างการแข่งขัน
 • ขณะทาการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกสถานที่แข่งขัน หากมีความจาเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
 • หากพบว่ามีการกระทาทุจริตหรือการกระทาอันไม่เป็นไปตามกติกาที่กาหนดไว้ผู้แข่งขันนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และออกจากการแข่งขันทันที
 • หากพบว่าทีมใดทาผิดกฎการแข่งขัน จะต้องรีบแจ้งทีมงานทันที ก่อนสรุปผลการแข่งขันของวันนั้น
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 205 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนาบัตรประจาตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ทาการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร
หมายเหตุ
 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะต้องมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภายใต้การพิจารณาจาก Portfolio รอบที่1(โควต้าความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)